Rhieni


 

 

 

poster

FFILM: ‘SION BLEWYN COCH’

YN LLYFRGELL LLANGEFNI AC YMWELIAD GAN Y DYN EI HUN... SIÔN CORN!

DYDD SADWRN 15FED O RAGFYR 2012

2P.M.

MYNEDIAD AM DDIM OND MYNEDIAD TRWY DOCYN YN UNIG

EWCH I LYFRGELL LLANGEFNI I ARCHEBU EICH TOCYNNAU
NEU
FFONIWCH: 01248 752 095


 

Cliciwch ar y penawdau isod am wybodaeth, neu defnyddiwch y dolenni ar y dde i fynd i dudalennau eraill.

Bwydlen Gwanwyn 2015 - Cliciwch yma

Mawr obeithiwn y bydd rhieni'n ymddiddori yn addysg y plant ac yn cefnogi'r ysgol yn ei gwaith dyddiol a'i gweithgareddau cyhoeddus. Mae cyd-weithrediad agos rhwng yr ysgol a'r cartref yn hanfodol os ydym am sicrhau fod y plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial.

Gobeithiwn y bydd rhieni yn rhoi gwybodaeth llawn inni am y plentyn ac am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau. Bydd yr ysgol yn sicrhau fod rhieni yn cael gwybod mewn da bryd am ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr yr ysgol. Croesewir rhieni wrth gwrs i weithgareddau megis ein Gwasanaeth Diolchgarwch, Cyngerdd Nadolig, Ffair Nadolig ynghyd â chyfarfodydd cyfeillion yr ysgol.

Fe fydd athrawes y Dosbarth Derbyn yn cyfweld rhieni’r plant 4 oed i drafod darganfyddiadau’r Asesiad Sylfaen a roddir i’r plant yn ystod yr wythnosau cyntaf yn yr ysgol. Bydd y drafodaeth rhyngddi a’r rhieni yn arwain at ffurfio darlun o’r plentyn i’w roi yn ei Broffil Addysgol. Ychwanegir cofnodion i'r Proffil ar bob agwedd o ddatblygiad y plentyn drwy gydol ei yrfa yn yr ysgol. Gall rhieni drefnu gyda'r Pennaeth i archwilio a thrafod cynnwys y Proffil Addysgol.

Cynhelir cyfarfodydd rhieni deirgwaith yn ystod y flwyddyn ysgol. Trefnir y cyfarfod cyntaf ym mis Hydref. Ei bwrpas yw rhoi cyfle i rieni drafod gwaith y flwyddyn i ddod gyda'r athro/athrawes dosbarth neu faterion penodol sydd o bosib yn peri pryder iddynt. Ym mis Chwefror gwahoddir rhieni i weld ac i drafod gwaith yr hanner cyntaf o'r flwyddyn. Anfonir Adroddiadau Blynyddol i bob cartref ym mis Mehefin ynghyd â gwahoddiad i rieni i'r ysgol i drafod ei gynnwys ac i adolygu gwaith a chynnydd y flwyddyn.

Ar wahân i'r cyfarfodydd ffurfiol hyn croesewir rhieni i wneud trefniadau i drafod cynnydd a lles y plant ar unrhyw adeg. Yn wir, pwysleisir fod drws yr ysgol ar agor i rieni bob dydd o'r flwyddyn.

Mae cytundebau cartref, ysgol yn ffordd o gryfhau’r cyswllt agos sy’n bodoli rhwng yr ysgol a’r cartref. Gofynnir i’r rhieni arwyddo’r cytundeb pan dderbynir y plant i’r ysgol.

Daw nifer o rieni i'n helpu yn yr ysgol drwy wrando ar blant yn darllen, gynorthwyo gyda gwaith crefft, hyfforddi chwaraeon a chynorthwyo i oruchwylio plant ar ymweliadau addysgol.

Mawr obeithiwn y gall rhai ohonoch ein cynorthwyo eleni eto. Peidiwch â phoeni os na fedrwch roi o'ch amser yn rheolaidd, (e.e. yn wythnosol) gallwch ddod yn achlysurol os yw hynny'n haws. Yn sicr mae'r athrawon yn gwerthfawrogi yn fawr iawn cael pâr o ddwylo neu ddwy glust ychwanegol o bryd i'w gilydd, felly os fedrwch chi helpu rhowch eich enw ymlaen - rydym yn siwr o wneud defnydd ohonoch!

Cofiwch hefyd, os y gwyddoch am gymydog neu aelod o'r teulu, sydd ddim yn rieni yn yr ysgol ond a fyddai â diddordeb mewn helpu, anfonwch eu henwau hwythau - byddem yn falch iawn o'u croesawu.

Y mae yn bolisi gan yr ysgol i osod gwaith cartref yn rheolaidd, byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn i'r plant gwblhau tasgau gartref. Gall hyn olygu gorffen gwaith, cwblhau tasg benodol, canfod gwybodaeth, holi rhieni neu aelodau eraill o'r teulu, neu waith dysgu e.e. tablau lluosi, geiriau ar gyfer prawf sillafu.

Hoffem bwysleisio eich rôl chi y rhieni yn hyn a gobeithiwn y byddwch yn cynorthwyo, yn goruchwylio ac yn sicrhau fod tasgau yn cael eu cyflawni hyd gorau gallu pob unigolyn.

Cofiwch hefyd bod darllen yn gyson yn rhan bwysig iawn o waith cartref. Gobeithiwn y byddwch yn gwneud defnydd llawn o'r llyfryn Cofnodion Darllen ac yn rhoi eich sylwadau i lawr fel cyfeirnod ychwanegol i'r athrawon.

Croesewir rhieni i drafod gwaith cartref â'r athro/athrawes dosbarth os oes anawsterau o unrhyw fath yn codi.

Dyma rai gwefannau i'ch cynorthwyo i gadw eich plant yn ddiogel ar y we:

 

Think U Know
Stay Safe
CEOP

 

 

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy