Newyddion

 

 

 

 

Ffair Nadolig
Eto eleni cafwyd ffair Nadolig llwyddiannus iawn yn yr ysgol. Gwnaethpwyd elw ARDDERCHOG o £797 tuag at yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r rhai a fu’n helpu ac i bawb a gyfranodd tuag at y raffl, y stondinau ac ar y noson.

Athletau Dan Do
Fe aeth 9 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 i Ganolfan Hamdden Amlwch yn ddiweddar er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth athletau dan do. Roedd pawb yn trio eu gorau glas ym mhob cystadleuaeth ac oherwydd hynny, death tim yr ysgol yn ail allan o bob ysgol yn y dalgylch Bydd y tim yn mynd ymlaen i'r rownd nesaf yn Llangefni ar ôl y Nadolig. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd a phob lwc.

Gala Nofio
Bu tim o ddisgyblion yng Nghaergybi ar gyfer Gala nofio Ysgolion Cynradd Ynys Mon. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn cystadlu ac roedd y safon yn arbennig o uchel. Llwyddodd Trystan o flwyddyn 4 ddod yn ail yn ei ras Pili Pala. Da iawn pawb!

Caffi Siop Mechell
Bu plant Blwyddyn Derbyn ac 1 yn ymweld â Chaffi Siop Mechell er mwyn dysgu am arian. Cawsant gyfle i brynu diod a bisged gyda’u harian. Diolch i Anti Eluned ac Anti Vicky am y croeso.

Plant Mewn Angen
Bu’r ysgol yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ar Ddydd Gwener Tachwedd 17eg er mwyn casglu arian tuag at elusen Plant Mewn Angen. Cafwyd cyfraniad ardderchog o £153. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Guto Ffowc
Llongyfarchiadau mawr i blant yr ysgol am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth gwneud Guto Ffowc a drefnwyd gan Gymdeithas Caru Amlwch.

Croeso
Croeso mawr i bawb yn ôl i’r ysgol. Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf ac yn barod i dorchi llewys a gweithio’n galed! Mae 13 o blant newydd gennym yn y Dosbarth Meithrin eleni a phawb i weld hyd yn hyn wedi ymgartrefu’n hapus yn ein plith.

Garej Llanfechell
Cafodd plant Blwyddyn 1,Derbyn a Meithrin fore diddorol iawn yn ddiweddar yn Garej Llan. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch o galon i staff y Garej am eu croeso.

Diogelwch y Ffordd
Diolch i Mrs Ceri Williams o Adran Priffydd y Cyngor am ddod i’r ysgol i godi ymwybyddiaeth plant Blwyddyn 1, Derbyn a Meithrin o ddiogelwch y ffordd ac i’w hyfforddi ar sut i groesi’r ffordd yn ddiogel.

Bore Coffi McMillan
Cynhaliwyd bore goffi yn yr ysgol ar Fedi 27ain er mwyn codi arian tuag at elusen Cymorth Canser McMillan. Braf oedd gweld bod rhieni a ffrindiau’r ysgol wedi troi allan i gefnogi. Diolch o galon i bawb â gyfranodd a chasglwyd y swm ardderchog o £295 tuag at yr elusen.

Clwb Whist
Diolch yn fawr iawn i Glwb Whist Llanfechell am eu rhodd o £165 i’r ysgol. Diolch i bawb a gyfanodd tuag at y raffl ac i bawb a fu’n gweithio’n galed i sicrhau bod y noson yn un llwyddiannus.

PC Owain Edwards
Braf oedd gweld PC Owain Edwards yn yr ysgol unwaith eto. Bu’n ymweld â phob dosbarth yn trafod cyffuriau a diogelwch ar y We.

Cyfeiriannu
Bu plant blwyddyn 5 a 6 yn Llanfaethlu yn ddiweddar, er mwyn cymryd rhan mewn Gwyl Gyfeiriannu. Roedd rhaid i bawb ddilyn 3 map gwahanol er mwyn dod o hyd i'r cliwiau ac yna derbyn eu sgors ar y diwedd. Cafodd y disgyblion y cyfle hefyd i gymysgu gyda disgyblion eraill o wahanol ysgolion.

Diolchgarwch
Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yn yr ysgol eto eleni. Braf oedd gweld y neuadd yn llawn o rieni a ffrindiau’r ysgol. Yn ystod y Gwasanaeth cafodd y plant gyfle i gyflwyno rhoddion o fwydydd gwahanol. Bydd y rhoddion yn cael eu rhoi i ‘ Pantri Pobl’ a fydd yn eu rhannu ymysg teuluoedd anghenus Ynys Môn. Bydd cyfraniad y casgliad, sef £85 yn cael ei roi i elusen Awyr Las sy’n gweithio tuag at sicrhau gofal iechyd gwell yng Ngogledd Cymru. Diolch i chwi blant am fod mor hael ac am wneud eich rhan mor dda. Diolch hefyd i’r Parchedig Tracy ac i Alun Roberts o Cymunedau’n Gyntaf am eu cyfraniad yn ystod y Gwasanaeth.

Ffarwelio
Cafwyd gwasanaeth llawn atgofion wrth ffarwelio a phlant Blwyddyn 6 ar ddiwedd tymor yr Haf. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.
Gyda thristwch rydym hefyd yn ffarwelio a Miss Dawn Hughes sydd wedi bod yn athrawes yn yr ysgol ers deuddeg mlynedd. Dymunwn pob lwc iddi yn ei swydd newydd yn Ysgol Penysarn.

Caerdydd
Aeth rhai o aelodau’r Urdd o Flwyddyn 5 a 6 i Gaerdydd am dri diwrnod o hwyl a sbri. Cafwyd tywydd da ac amser gwych yn ymweld â sawl atyniad megis y Royal Mint a’r Cynulliad yn ogystal â gwneud amrywiol weithgareddau. Diolch o galon i Miss Lois Evans ac Anti Paula am eu gofal o’r plant.

Cwpan yr Hafod
Daeth yn amser twrnament Cwpan yr Hafod unwaith eto. Aeth y tim pêl droed i chwarae yn Ysgol Cemaes ac fe aeth y tim hoci i chwarae ym mharc Cemaes. Yn anffodus, colli bu hanes y ddau dim ond fe wnaeth pawb fwynhau y gemau a chael y cyfle i wneud ffrindiau newydd cyn mynd i’r Uwchradd. Llongyfarchiadau i Ysgol Cemaes am ennill y ddwy gystadleuaeth.

Ymweliadau Blynyddol
Cafwyd tripiau gwerth chweil eto eleni gyda phawb wedi mwynhau eu hunain. Bu plant Meithrin a Derbyn yn ymweld â Coed y Sipsi ym Montnewydd tra bu plant Blwyddyn 1, 2, 5 a 6 yng Ngelli Gyffwrdd. Bu plant y Blwyddyn 3 a 4 yn mwynhau cael gwersi bocsio a karate yn Academi Pritchard's Martial Arts yng Nghaernarfon cyn symud ymlaen i gael mwy o hwyl yn yr Hwylfan.

Mabolgampau
Cafwyd prynhawn braf i gynnal mabolgampau’r ysgol. Bu cystadlu brwd ymysg y plant gyda pawb yn mwynhau cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau. Y tŷ buddugol oedd Ewryd gyda Geirian yn ail, Cemlyn yn drydydd a Mechell yn bedwerydd. Diolch i bawb â fu’n helpu ar y diwrnod ac i’r holl rieni a ffrindiau’r ysgol â ddaeth i gefnogi’r plant.

Arolwg Traffig
Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn cynnal arolwg traffig yn ddiweddar ym mhentref Llanfechell ac yn Amlwch. Nawr, byddwn yn mynd ati i edrych ar y data a chymharu’r hyn a welwyd.

Oriel Môn
Cafodd disgyblion blwyddyn 3 a 4 fynd draw i Oriel Môn er mwyn cael bod yn rhan o weithdy Kyffin Williams. Cafodd y plant gyfle i greu llyfrau scetsio eu hunain ac yna mynd o amgylch yr oriel er mwyn dilyn camau Kyffin Williams wrth dynnu lluniau. Roedd hyn yn cyfoethogi'r gwaith yr oeddynt eisioes wedi ei wneud yn y dosbarth.

Ymweliad Porthladd Caergybi
Cafodd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 gyfle i ymweld â’r Porthladd yng Nghaergybi. Bu’r plant ar gwch Stena ac yn eistedd yng nghadair y capten! Cafwyd croeso cynnes iawn gan bawb. Yn y prynhawn cafwyd picnic a thaith natur yng Ngwarchodfa Natur Penrhos.

Gwyl Chwaraeon
Aeth blwyddyn 5 a 6 i Amlwch yn ddiweddar er mwyn cael bod yn rhan o Wyl Chwaraeon a oedd wedi ei drefnu gan Horizon a'r Urdd. Cafodd y plant gyfle i chwarae pel droed, hoci, athletau, rygbi a rownderi. Diwrnod gwych i gael cymysgu gydag ysgolion eraill.

Castell Penrhyn
Yn dilyn yr un gwaith ynglyn a Streic y Penrhyn, cafodd blwyddyn 3 a 4 amser arbennig o dda yng Nghastell Penrhyn. Cafodd pawb fynd o amgylch y castell a chael cyfle i feddwl am yr holl chwarelwyr oedd yn byw mewn tai bychan ac oer a'r gwahaniaeth mawr rhyngddynt a thy'r Arglwydd Penrhyn. Roedd pawb wedi mwynhau a hithau yn ddiwrnod braf.

Ymweld â Goleudy Point Lynas a Bad Achub Moelfre
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Goleudy Point Lynas yn ddiweddar. Cafwyd bore diddorol iawn yn dysgu am y goleudy a chafwyd croeso arbennig iawn. Yn dilyn hyn, yn y prynhawn, cawsom gyfle i ymweld â’r bad achub yn Moelfre a chael taith gerdded o amgylch yr ardal leol. Diolch yn fawr iawn am y croeso arbennig yn ystod yr ymweliadau.

Amgueddfa Lechi, Llanberis
Gan fod blwyddyn 3 a 4 yn astudio hanes Streic y Penrhyn, cafodd y plant gyfle i ymweld a'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Cafwyd fynd o amgylch yr amgueddfa yn edrych ar yr hen offer a chael mynd i fyny at yr Olwyn Ddwr. Cafodd pawb wylio'r ffilm am hanes y llechi a chael gweld yr hen dai gyda'r arwydd "Nid oes bradwr yn y ty hwn" yn y ffenestr. Profiad gwych!

PC Owain Edwards
Braf oedd gweld PC Owain Edwards yn yr ysgol unwaith eto. Bu’n ymweld â phob dosbarth yn trafod ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Urdd
Llongyfarchiadau mawr i Cadi Edwards o Flwyddyn 5 am ddod yn 4ydd yn y ras redeg trawsgwlad yn Aberystwyth. ARDDERCHOG, Cadi.

Trawsgwlad, Amlwch
Cafodd plant Blwyddyn 5 a 6 y cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth rhedeg trawsgwlad yn Amlwch yn ddiweddar. Llwyddodd nifer o'r disgyblion i fynd ymlaen i'r rownd derfynol ym Mhlas Newydd, er bod rhai wedi disgyn yng nghanol y mwd ar y ffordd! Da iawn chi am gymryd rhan a phob lwc i bawb yn y rownd derfynol.

Pentre Peryglon, Talacre
Ar ôl tymor o gwblhau gwaith am drydan yn y gwersi Gwyddoniaeth, aeth plant blwyddyn 3 a 4 i Bentre Peryglon yn Nhalacre er mwyn cael dysgu ychydig mwy am beryglon trydan a'r byd o'n cwmpas. Gyda help yr estron K-Os, cafwyd fynd o amgylch y ganolfan i ddysgu am beryglon a beth i'w wneud mewn argyfwng. Cawsom weld fidios am beryglon chwarae o amgylch trenau, sut i groesi'r ffordd yn ofalus, sut i gadw'n ddiogel ar y môr neu mewn afonydd a llynoedd a beth sy'n gallu achosi perygl mewn ty cyffredin. Diwrnod yn llawn hwyl a negeseuon pwysig.

Beicio Blwyddyn 1 a 2
Daeth Ceri Williams, Swyddog Diogelwch y Ffordd, Cyngor Ynys Mon draw i’r ysgol i gynnal sesiwn beicio gyda disgyblion Blwyddyn 1 a 2. Cafwyd bore difyr yn ymarfer sgiliau beicio a dysgu am sut i feicio’n ddiogel. Roedd y plant wedi mwynhau’n fawr.

Plas Mawr, Conwy
Cafodd disgyblion blwyddyn 3 a 4 y cyfle i ymweld a Phlas Mawr yng Nghonwy yn dilyn eu gwaith ar Oes y Tuduriaid. Cafwyd fynd ar daith o amgylch y ty a chael llawer o hwyl yn gwrando ar hanesion y teuluoedd. Roedd pawb wrth eu boddau yn cael gwisgo dillad o'r Oes a chael chwarae hen gemau. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain.

Dawnsio
Llongyfarchiadau mawr i Mia Owen-Hughes o Flwyddyn 4 am ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth dawnsio unigol yn y ‘BDO Street Dance Championship’ yn Blackpool. Llongyfarchiadau hefyd iddi am ddod yn gyntaf yn y dawnsio grŵp ac yn bedwerydd yn y dawnsio dwbl. Mae Mia yn aelod o ‘Dance World Môn’. ARDDERCHOG, Mia.

Beicio Noddedig
Cafodd plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn fore bendigedig yn dysgu beicio’n ddiogel o dan oruchwyliaeth Mrs Ceri Williams o Adran y Priffyrdd. Ar ôl y wers buont yn cymryd rhan mewn beicio noddedig. Diolch o galon i bawb a fu’n noddi’r plant a chasglwyd £200 er mwyn cael cegin fwd i’r dosbarth.

PC Owain Edwards
Braf oedd gweld PC Owain Edwards yn yr ysgol unwaith eto. Bu’n ymweld â phob dosbarth yn trafod cadw’n saff yn y gymuned ac ar y We.

Ffair Pasg
Cafwyd prynhawn bendigedig yn yr ysgol ar yr 24ain o Fawrth. Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau diddorol gan gynnwys helfa wyau, peintio wynebau a chystadleuaeth addurno wy Pasg. Gwnaethpwyd elw o £427 i’r ysgol. Diolch o galon i’r rhieni a ffrindiau’r ysgol am eu cymorth ac i bawb a fu’n cefnogi ar y diwrnod.

Diwrnod Trwynau Coch
Cafwyd diwrnod di-wisg ysgol er mwyn casglu arian ar Ddiwrnod Trwynau Coch. Casglwyd £135 tuag at yr elusen. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth.

Dewi Disglair
Cafodd plant Meithrin a Derbyn ddysgu am drydan gyda Dewi Disglair a Thîm Cwmni Gwychoniaeth. Roedd pawb wedi mwynhau cael cymryd rhan yn y gweithgareddau a dysgwyd gwers bwysig iawn am beryglon chwarae gyda thrydan.

Diwrnod y Llyfr
Eto eleni bu’r ysgol yn dathlu Diwrnod y Llyfr. Bu’r plant yn gwisgo fel cymeriad o lyfr ac yn cyfnewid llyfrau. Cafodd plant Blwyddyn Derbyn wledd yn gwrando ar Anti Sandra yn darllen stori ‘Diwrnod Golchi’ am helyntion Rala Rwdins. Diolch yn fawr Anti Sandra, roedd pawb wedi mwynhau’r stori ac wrth eu bodd yn eich gweld wedi gwisgo fel Rala Rwdins.
Bu plant Blwyddyn Derbyn hefyd yn ymweld â Chaffi Siop Mechell lle bu nifer o ffrindiau’r ysgol yn darllen llyfrau Cymraeg iddynt. Roedd yn brynhawn gwerth chweil gyda phawb wedi mwynhau’n fawr iawn. Diolch o galon i Mrs Mary Hughes am y croeso cynnes ac i bawb a fu’n gwirfoddoli i roi’r profiad arbennig yma i’r plant.

Hanner Marathon Môn
Llongyfarchiadau mawr i Sam Thomas, Cadi Edwards a Dion Morris o flwyddyn 5 am gymryd rhan yn Hanner Marathon Môn a chael canlyniadau gwych! Da iawn chi!

Cwpan Ieuan Wyn Jones
Colli bu hanes hogia’ Llan yn y gystadleuaeth pêl-droed yn erbyn Ysgol Henblas, Llangristiolus. Dymunwn pob llwyddiant i Ysgol Henblas yn y rownd nesa.

Dydd Gwyl Dewi
Bu llawer o weithgareddau yn cymryd lle yn yr ysgol i ddathlu diwrnod ein Nawddsant. Bu’r plant yn gwisgo crysau coch a gwisgoedd traddodiadol Cymreig. Cafwyd cinio blasus gan Anti Sharon a staff y gegin.

Eisteddfod yr Urdd
Bu amryw o blant yn cystadlu eleni yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Amlwch. Llongyfarchiadau i Alys Mainwaring a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth llefaru i blant dan 7 ac hefyd i’r parti llefaru a ddaeth yn gyntaf. Diolch yn fawr iawn i Anti Sandra a fu’n hyfforddi’r plant. Da iawn chi blant am wneud eich rhan mor dda a dymunwn pob llwyddiant i bawb yn Eisteddfod y Cylch ddiwedd y mis.

Masnach Deg
Yn ystod pythefnos Masnch Deg bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau yn y dosbarthiadau. Cafwyd hefyd ddiwrnod o werthu ffrwythau a byrbrydiau Masnach Deg yn ystod amser egwyl.

Llyfrgell Amlwch
Cafodd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 fore difyr yn Llyfrgell Amlwch gyda Eirian Lewis. Roedd y plant wrth eu boddau yn gwrando ar storiau o bob math.

Pantri Pobl
Trefnwyd diwrnod di-wisg ysgol, Dydd Llun, Mawrth 13eg gan ofyn am gyfraniad tuag at sefydliad Pantri Pobl (Banc Bwyd). Sefydlwyd Pantri Pobl gan Cymunedau yn Gyntaf Môn, Canolfan Cyngor ar Bopeth a Barnardos ar Ynys Môn i helpu i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o dlodi drwy sefydlu banc bwyd. Mae’r sefydliad yn darparu pecynnau bwyd i bobl sydd mewn sefyllfa argyfwng. Unwaith yn rhagor cafwyd ymateb ardderchog gan bawb, diolch yn fawr iawn.

Blwyddyn Newydd Cheineaidd
Bu plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn yn ymweld â’r bwyty Cheineaidd Eastern Origin ym Mangor fel rhan o’u gwaith dosbarth ar y Flwyddyn Newydd Cheineaidd. Cawsant gyfle i flasu amrywiaeth o fwydydd ac edrych ar gwahanol arteffactau. Diolch o galon i berchnogion a staff y bwyty am y croeso cynnes iawn.

Hydref 2016

Ffarwelio
Gyda thristwch rydym wedi ffarwelio a Mrs Nerys Jones sydd wedi bod yn gymhorthydd yn yr ysgol ers sawl blwyddyn. Dymunwn pob lwc iddo yn ei swydd newydd yn ysgol y Talwrn.

Santa Fun Run
Dydd Gwener olaf o'r tymor, cafodd blynyddoedd 3, 4 5 a 6 y cyfle i fynd i gymryd rhan mewn Santa Fun Run yn ysgol uwchradd Syr Thomas Jones, Amlwch unwaith eto. Roedd pawb yn cael het Nadolig a chael rhedeg o amgylch y cae. Roedd nifer o weithgareddau ymlaen yn ystod y dydd, ac roedd pawb wedi blino ar ol cyrraedd yn ol!

Cyngerdd Nadolig
Cynhaliwyd y cyngerdd eleni yn yr ysgol. Cafwyd perfformiad gwerth chweil gan y plant o’r sioe ‘Annest yr Angel’. Diolch i’r plant am eu gwaith caled ac i’r holl rieni a ffrindiau am eu cefnogaeth. Diolch hefyd i Anti Sandra am ei chymorth gyda’r actio.

Pili Palas
Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn gwled Sion Corn yn ‘Pili Palas’, Porthaethwy. Cafodd pawb gyfle i gael sgwrs gyda Sion Corn a chael anrheg. Cafwyd hefyd gyfle i edrych ar yr anifeiliaid a chwarae ar yr offer.

Trên Bach Llanberis
Aeth plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn ar drên bach Llyn Padarn i weld Siôn Corn yn ei Grotto. Roedd pawb wedi mwynhau cael cyfarfod Santa.

Panto
Bu plant yr ysgol yn gwylio Panto ‘Aladdin’ yn ddiweddar yn Venue Cymru Llandudno. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.

Daearegwr
Cafodd plant Blwyddyn 5 a 6 ymweliad diddorol iawn gan y daearegwr, Mr Steven Wright oedd yn adrodd hanes ei deithiau i weld llosgfynyddoedd led led y byd. Cawsant wylio ffilmiau o’i deithiau a gweld casgliad o greigiau o wahanol wledydd a chyfandiroedd. Cafodd y plant ei helpu i greu gwahanol fodelau o losgfynyddoedd a mawr oedd y syndod o’u gweld yn ffrwydro!

Diwrnod Diogelwch y Ffordd
Daeth Ceri Williams o Gyngor Sir Môn i’r ysgol yn ystod wythnos Diogelwch y Ffordd i gynnal sesiwn yn y pentref i bob dosbarth. Bu swyddogion diogelwch y ffordd yr ysgol sef Rwth, Sioned, Manon, Sophie a Kerryann yn cynorthwyo yn ystod y dydd.

Gorsaf Dân Amlwch
Yn ystod wythnos noson Tân Gwyllt, bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Gorsaf Dân Amlwch i ddysgu am ddiogelwch noson tân gwyllt. Cafodd y plant gyfle i edrych ar yr offer a defnyddio’r beipen ddŵr. Roedd pawb wedi mwynhau’n fawr.

Llyfrgell Amlwch
Cafodd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 fore difyr yn Llyfrgell Amlwch gyda Eirian Lewis. Roedd y plant wrth eu boddau yn gwrando ar storiau o bob math.

Sinema Empire, Caergybi
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn Sinema Empire, Caergybi i wylio ffilm Nadoligaidd ‘Elf’. Cafwyd bore hwyliog iawn a phawb wedi mwynhau.

Pantri Pobl
Trefnwyd diwrnod di-wisg ysgol, Dydd Gwener, Rhagfyr 9fed, gan ofyn am gyfraniad tuag at sefydliad Pantri Pobl (Banc Bwyd). Sefydlwyd Pantri Pobl gan Cymunedau yn Gyntaf Môn, Canolfan Cyngor ar Bopeth a Barnardos ar Ynys Môn i helpu i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o dlodi drwy sefydlu banc bwyd. Mae’r sefydliad yn darparu pecynnau bwyd i bobl sydd mewn sefyllfa argyfwng.

Cinio Nadolig
Eto eleni cafwyd cinio Nadolig blasus iawn wedi ei baratoi gan Anti Sharon a staff y gegin. Diolch iddynt am eu gwaith caled.

Ffair Nadolig
Eto eleni cafwyd ffair Nadolig llwyddiannus iawn yn yr ysgol. Gwnaethpwyd elw ARDDERCHOG o £915 tuag at yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r rhai a fu’n helpu ac i bawb a gyfranodd.

Plant Mewn Angen
Bu’r ysgol yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ar Ddydd Gwener Tachwedd 18fed er mwyn casglu arian tuag at elusen Plant Mewn Angen. Cafwyd cyfraniad ardderchog o £168.50. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Disco Calan Gaeaf yr Urdd
Cynhaliwyd disco Calan Gaeaf i aelodau’r Urdd yn yr ysgol yn ddiweddar. Cafwyd ymateb ardderchog gyda nifer helaeth o blant yn mynychu yn eu gwisgoedd brawychus. Gwnaethpwyd elw o £55 tuag at brynu offer gwyddoniaeth i’r ysgol. Diolch yn fawr i Mr Eurwyn Jones am y gerddoriaeth ac i’r holl blant a rhieni â fu’n cefnogi’r ysgol ar y noson.

Diolchgarwch
Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yn yr ysgol eto eleni. Braf oedd gweld y neuadd yn llawn o rieni a ffrindiau’r ysgol. Yn ystod y Gwasanaeth cafodd y plant gyfle i gyflwyno rhoddion o fwydydd gwahanol. Bydd y rhoddion yn cael eu rhoi i ‘ Pantri Pobl’ a fydd yn eu rhannu ymysg teuluoedd anghenus Ynys Môn a hefyd i’r di-gartref drwy’r elusen Lighthouse. Bydd cyfraniad y casgliad, sef £100 yn cael ei roi i elusen Gafael Llaw sy’n cefnogi plant a phobl ifanc Ynys Môn a Gwynedd sy’n dioddef o gancr. Diolch i chwi blant am fod mor hael ac am wneud eich rhan mor dda. Diolch hefyd i’r Parchedig Tracey ac i Carl Owen o Cymunedau’n Gyntaf am eu cyfraniad yn ystod y Gwasanaeth.

Cyfeiriannu
Bu blwyddyn 5 a 6 yn Llanfaethlu yn ddiweddar, er mwyn cymryd rhan mewn Gwyl Gyfeiriannu. Roedd rhaid i bawb ddilyn 3 map gwahanol er mwyn dod o hyd i'r cliwiau ac yna derbyn eu sgors ar y diwedd. Cafodd y disgyblion y cyfle hefyd i gymysgu gyda disgyblion eraill o wahanol ysgolion yn ystod y prynhawn.

Cynllun 'Playmakers'
Yn ddiweddar bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn derbyn sesiynau "Playmakers" yn yr ysgol er mwyn datblygu eu sgiliau arwain mewn chwaraeon. Cafodd pawb y cyfle i arwain gwahanol weithgareddau ac fe fydd hyn yn eu helpu er mwyn cynnal sesiynau eu hunain yn ystod amser chwarae a chinio yn ystod yr wythnos. Bydd blwyddyn 5 a 6 yn cynllunio eu gweithgareddau eu hunain ac yn eu cynnal gyda gweddill yr ysgol.

Clwb Coginio
Eto eleni mae’r Clwb Coginio wedi ail-gychwyn gyda phlant Blwyddyn 5 yn mwynhau dysgu am lendid a diogelwch bwyd yn ogystal â pharatoi amrywiaeth o fwydydd blasus. Diolch i Mrs Sharon Owen am helpu’r plant gyda’r coginio.

Sw Bae Colwyn
Fel rhan o’u gwaith dosbarth bu plant y Cyfnod Sylfaen yn ymweld â’r Sw Fynydd ym Mae Colwyn. Roedd pawb wedi mwynhau gweld yr holl anifeiliaid yn enwedig y mwnciod a’r morloi. Diolch o galon i Mrs Sonia Davies am ei cymorth yn ystod yr ymweliad.

Theatr
Bu Cwmni Theatr Pandemonium yn perfformio straeon a chwedlau Cymreig yn yr ysgol. Mae cyflwyniad Theatr mewn Addysg yn ffordd effeithiol iawn o gael hanes a diwylliant Cymreig drosodd i blant. Derbyniodd y sioe yma ymateb arbennig o dda gan y plant.

Diwrnod Shwmae! Sumae!
Daeth Nia Thomas a Hanna Huws o Menter Iaith Môn at y plant i ddathlu diwrnod Shwmae! Sumae! Cafodd yr adran Iau weithdy llafar a phlant y cyfnod Sylfaen sesiwn stori a chanu. Cafwyd hefyd ymweliad gan Selog y ddraig yn ystod yr amser egwyl.

Masnach Deg
Daeth Lis Perkins i’r ysgol i gynnal gwasanaeth byr am Fasnach Deg. Roedd ganddi stondin nwyddau Masnach Deg a chafwyd cyfle i brynu siocled, bisgedi neu grefftau Masnach Deg yn ystod amser egwyl. Mae’r ysgol eisioes yn Ysgol Fasnach Deg ac yn anelu at gadw’r statws yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Bore Coffi Macmillan
Cafwyd bore coffi yn y neuadd gyda’r elw yn mynd at elusen Macmillan. Llwyddwyd i gasglu £275 drwy werthu cacennau, raffl a gemau. Diolch i bawb am gefnogi.

Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd
Er mwyn dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd, daeth y plant i’r ysgol mewn gwisg oedd yn cynrychioli unrhyw wlad Ewropeaidd. Bu’r plant hefyd yn cwblhau gweithgareddau amrywiol yn y dosbarthiadau yn ystod y dydd.

Diwrnod Roald Dahl
Dathlwyd diwrnod Roald Dahl yn yr ysgol yn ystod mis Medi. Cafodd y plant gyfle i ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad o unrhyw lyfr Roald Dahl. Cafodd Bobby Carter-Jones (Derbyn) a Gwenllian Evans (Blwyddyn 6) wobr am y gwisgoedd mwyaf gwreiddiol.

Tesco Caergybi a Gwarchodfa Natur Penrhos
I gyd-fynd â thema’r Cynhaeaf, bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn dysgu am sut i bobi bara yn Tesco Caergybi. Cafwyd cyfle i ymweld â’r becws yn ogystal â defnyddio bara i wneud brechdan. Cafodd y plant ginio yn Tesco cyn mynd ar daith natur o amgylch Gwarchodfa Natur Penrhos.

Eglwys Sant Mechell
Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â’r eglwys a chael sgwrs gan y Parchedig Tracey. Cafwyd bore difyr iawn a phawb wedi mwynhau.

Croeso
Croeso mawr i bawb yn ôl i’r ysgol. Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf ac yn barod i dorchi llewys a gweithio’n galed! Mae 5 o blant newydd gennym yn y Dosbarth Meithrin eleni a phawb i weld hyd yn hyn wedi ymgartrefu’n hapus yn ein plith. Croeso hefyd i Tesni Jones sydd wedi ymuno â Blwyddyn 1 ac i Gruff Jones a Jack O’Donoghue sydd wedi ymuno â Blwyddyn 4.

 

Haf 2016

Pennaeth Newydd
Llongyfarchiadau i Mr Llŷr Rees sydd wedi ei benodi yn Bennaeth ar yr ysgol. Dymunwn yn dda iddo yn ei swydd newydd.

Monswn
Aeth plant Meithrin a Derbyn ar ymweliad addysgol yn ddiweddar i Bocsŵn yn Llangefni. Cawsant hwyl yn chwarae rhai o’r offerynnau a recordio dwy gân. Diolch i Richard a Huw am y croeso cynnes.

Tesco Caergybi
Bu dosbarth blwyddyn 3 a 4 yn ymweld â Tesco yng Nghaergybi yn ddiweddar. Cawsom gymryd rhan mewn prosiect Food for Fuel gan mai'r Gemau Olympaidd yw ein thema y tymor hwn. Roedd rhaid i bawb fynd a'i basged i chwilio am fwydydd o amgylch y siop ac yna eu dosbarthu i'w grwpiau bwyd cywir. Roedd cael blasu rhai o'r bwydydd yn hwyl hefyd!

Pel droed
Rydym wedi cael llwyddiant mewn dwy gem bel droed yn ddiweddar. Yn gyntaf roedd genethod Llanfechell yn chwarae yn erbyn genethod Cemaes, ac y sgôr terfynol oedd 7-1 i Llanfechell. Yna, cafodd tim yr ysgol gem yn erbyn ysgol Carreglefn, a’r sgôr terfynol ar gyfer honno oedd 5-5. Bydd rhaid cael gem arall yn fuan i setlo honno!

Trawsgwlad
Cafodd plant blwyddyn 3-6 fynd ar gaeau Ysgol Syr Thomas Jones er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth trawsgwlad. Llwyddodd nifer o ddisgyblion Llanfechell i fynd ymlaen i'r rownd nesaf ym Mhlas Newydd ym mis Mehefin. Pob lwc i bawb!

Llongyfarchiadau
Hefyd ym myd trawsgwlad, fe aeth Cadi Edwards o flwyddyn 4 i lawr i Aberystwyth er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth Cymru gyfan. Llwyddodd Cadi i ddod yn 7fed allan o enethod blwyddyn 4 Cymru. Da iawn ti Cadi.

Eisteddfod Genedlaethol 2017
Llongyfarchiadau i Rhianna Heminsley-Huws ar gael ei dewis i fod yn rhan o'r grwp ar gyfer Dawns y Flodau yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Bydd angen ymarfer yn galed rwan Rhianna. Da iawn ti!

Y Fferm
Cafodd plant Meithrin a Derbyn fore bendigedig ar y fferm yng nghwmni Mrs. Sonia Davies a theulu Cefn Coch. Bu’r plant yn cael gweld yr amrywiaeth o anifeiliaid sydd ar y fferm ac yn hoff iawn o wylio’r fuwch yn cael ei godro. Diolch o galon am y croeso cynnes.

Blwyddyn 1 a 2
Bu plant Blwyddyn 1 a 2 ar daith i Tesco Caergybi yn ddiweddar. Cafwyd gyfle i fynd o amgylch y siop i chwilio am fwydydd arbennig ac hefyd blasu amrywiaeth o fwydydd iach. Roedd pawb wedi mwynhau ac rydym yn ddiolchgar iawn i Tesco am y croeso unwaith eto.

 

Gwanwyn 2016

Llanddwyn
Bu plant Blwyddyn 3 a 4 yn ymweld ag Ynys Llanddwyn fel rhan o’u gwaith dosbarth ar Santes Dwynwen. Cafwyd diwrnod bendiedig yn cerdded ar hyd y traeth i weld yr Eglwys. Diolch i Warden Cyngor Cefn Gwlad Cymru am ein tywys ar hyd y daith.

Diwrnod y Llyfr
Bu plant yr ysgol yn dathlu Diwrnod y Llyfr eleni gan ddod i’r ysgol wedi’u gwisgo fel cymeriad o lyfr. Cafwyd cyfle i ffeirio llyfrau gyda ffrind yn ystod y dydd.

Dydd Gŵyl Dewi
Bu llawer o weithgareddau yn cymryd lle yn yr ysgol i ddathlu diwrnod ein Nawddsant. Bu’r plant yn gwisgo crysau coch a gwisgoedd traddodiadol Cymreig. Cafwyd cinio o gig oen blasus gan Anti Sharon a staff y gegin.

Eisteddfod yr Urdd
Bu amrhyw o blant yn cystadlu eleni yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Amlwch. Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cymryd rhan.

Masnach Deg
Yn ystod pythefnos Masnch Deg bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau yn y dosbarthiadau. Cafwyd hefyd ddiwrnod o werthu ffrwythau a byrbrydiau Masnach Deg yn ystod amser egwyl.

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Cafodd dosbarth blwyddyn 3 a 4 y pleser o groesawu aelodau o brosiect Blwyddyn Newydd Tseiniaidd o Brifysgol Bangor i'r ysgol. Cafodd y plant gymaint o hwyl yn dysgu am wahanol draddodiadau Tseiniaidd, ymarfer llawysgrifen gyda'r wyddor arbennig ac yna paentio mwgwd mewn lliwiau a phaent arbennig. Gan bod y dosbarth yn astudio'r thema Dathlu, bu'r gwaith yma yn help tuag at eu gwaith ar Tseina a'r Flwyddyn Newydd. Diolch yn fawr iawn i Brifysgol Bangor am ddod draw.

Tesco, Caergybi
Yn ddiweddar, bu dosbarth blwyddyn 3 a 4 yn Tesco, Caergybi er mwyn dysgu am wahanol fwydydd. Cafodd y plant gyfle i weld a blasu bwydydd o Tseina ac yna darganfod sut oeddynt yn cyrraedd y siop. Cafwyd hefyd y cyfle i fynd o amgylch y siop er mwyn gweld ble mae'r loriau mawr yn cyrraedd, pa fath o gaws a physgod oedd ar gael ac o ba wledydd oedd y cigoedd yn dod. Profiad gwych, diolch Tesco!

Hanner Marathon Môn
Llongyfarchiadau mawr i Sam Thomas, Cadi Edwards a Dion Morris o flwyddyn 4 am gymryd rhan yn Hanner Marathon Môn a chael canlyniadau gwych! Da iawn chi!

Gwychoniaeth
Diolch yn fawr i Tracy a Carol o gwnmi Gwychoniaeth a fu’n cynnal amrywiaeth o weithdai gwyddoniaeth ymhob dosbarth. Roedd y plant wedi mwynhau’r gweithgaredda’n fawr iawn ac wedi cael llawer o brofiadau diddorol a hwyliog.

Huws Gray
Bu disgyblion Blwyddyn Derbyn a Meithrin yn ymweld a iard adeiladu Huws Gray yn Amlwch yn ddiweddar. Cawsant gyfle i edrych ar yr holl offer sydd ei angen i adeiladu tŷ. Diolch yn fawr i’r staff am y croeso.

Gwersi Beicio
Mae disgyblion Blwyddyn 6 wedi bod yn dysgu sut i feicio yn ddiogel ar y ffordd fawr. Llongyfarchiadau iddynt i gyd am gyflawni’r cwrs yn llwyddiannus.

Ymweliad Tesco
Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â siop Tesco yng Nghaergybi yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i ddysgu am nwyddau Masnach Deg a mynd o amgylch y siop yn chwilio amdanynt. Cafwyd hefyd gyfle i flasu’r bwydydd a chael brecwast yn cynnwys cynnyrch Masnach Deg.

Parc Gwledig Morglawdd Caergybi
Cafodd plant Blwyddyn 1 a 2 dreulio prynhawn difyr iawn ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi o dan ofal y warden Mr Stewart. Buont ar daith natur o amgylch y parc gan adnabod planhigion ac anifeiliaid ar y ffordd.

Llyfrgell Amlwch
Treuliodd plant Blwyddyn 1 a 2 fore diddorol yn y llyfrgell yn Amlwch. Cafwyd sesiwn stori bywiog a diddorol gan Eirian o’r gwasanaeth llyfrgell a chafwyd cyfle i bori drwy’r llyfrau ar y silffoedd.

Diwrnod ‘Sports Relief’ 2016
Cefnogwyd yr elusen eleni drwy wahodd y plant i ddod i’r ysgol yn gwisgo eu dillad chwaraeon. Yn ogystal, gwerthwyd peli meddal a chasglwyd £120 tuag at yr elusen.

Gŵyl Basg
Cafwyd prynhawn bendigedig yn yr ysgol ar yr 22ain o Fawrth. Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau diddorol gan gynnwys helfa wyau, peintio wynebau a chrefftau. Gwnaethpwyd elw o £180 i’r ysgol. Diolch o galon i’r rhieni a ffrindiau’r ysgol am eu cymorth ac i bawb a fu’n cefnogi ar y diwrnod.

Croeso
Estynwn groeso i Mr Robert Wyn Roberts sydd wedi cychwyn ar ei swydd fel Pennaeth Mewn Gofal tan y Pasg.

Santes Dwynwen
Bu plant yr Adran Babanod yn cymryd rhan mewn ffug briodas yn Eglwys Sant Mechell i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen. Y briodferch oedd Tia Morris a’r priodfab oedd Trystan Roberts. Paratowyd cinio arbennig i ddathlu’r diwrnod gan Anti Sharon a staff y gegin a chafwyd disgo gwych yn y prynhawn gan Mr Eurwyn Jones. Cafwyd diwrnod gwerth chweil gyda pawb wedi mwynhau. Diolch o galon i’r Parchedig Tracy, Dr Emma Roberts, Mrs Nicola Roberts, Mr Andrew Roberts, Mrs Helen Evans a holl blant a staff yr ysgol am wneud y diwrnod yn un mor llwyddianus a bythgofiadwy.

Dawnsio
Llongyfarchiadau mawr i Mia Owen-Hughes o Flwyddyn 3 am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth dawnsio unigol i blant dan 8 oed yn y ‘British Street/Hip-Hop Championships’ yn Blackpool. Llongyfarchiadau hefyd iddi am ddod yn ail yn y dawnsio grŵp ‘Jyngl’ ac yn bedwerydd yn y dawnsio grŵp ‘Bygabw’. ARDDERCHOG, Mia.

Cwpan Ieuan Wyn Jones
Colli bu hanes hogia’ Llan yn y gystadleuaeth pêl-droed yn erbyn Ysgol Pentraeth. Dymunwn pob llwyddiant i Ysgol Pentraeth yn y rownd nesa.

Bore Coffi
Cynhaliwyd bore goffi yn yr ysgol yn ddiweddar. Braf oedd gweld nifer o bobl wedi troi allan i gefnogi. Diolch o galon i bawb â gyfranodd a chasglwyd £73 tuag at gronfa’r ysgol.

Hydref 2015

Bedyddio’r Babi Dol
Bu plant blwyddyn Meithrin a Derbyn yn ymweld â’r Eglwys er mwyn cael bedyddio , Mair y babi dol. Roedd pawb wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn a bu yn fabi hynod o dda! Diolch yn fawr iawn i’r Parchedig Tracy am roi’r profiad gwerthfawr yma i’r plant.

Cyngerdd Nadolig
Cynhaliwyd y cyngerdd eleni yn yr ysgol. Cafwyd perfformiad gwerth chweil gan y plant o’r sioe ‘Pantolig’. Diolch i’r plant am eu gwaith caled ac i’r holl rieni a ffrindiau am eu cefnogaeth. Diolch hefyd i Anti Sandra ac i Elena Heminsley am eu cymorth gyda’r actio a’r dawnsio.

Cinio Nadolig
Eto eleni cafwyd cinio Nadolig blasus iawn wedi ei baratoi gan Anti Sharon a staff y gegin. Diolch iddynt am eu gwaith caled.

Pili Palas
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymwled â Pili Palas ym Mhorthaethwy cyn y Nadolig. Cafwyd cyfle i weld pob math o anifeiliaid a chreaduriaid a chael pecyn bwyd blasus yn y caffi. Yn ogystal, roedd Sion Corn yno a chafwyd cyfle i gael sgwrs ac anrheg ganddo.

Panto
Bu plant yr ysgol yn gwylio Panto ‘Snow White and the Seven Dwarfs’ yn ddiweddar yn Venue Cymru Llandudno. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.

Trên Bach Llanberis
Aeth plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn ar drên bach Llyn Padarn i weld Siôn Corn yn ei Grotto. Roedd pawb wedi mwynhau cael cyfarfod Santa.

Parti Nadolig
Cafwyd parti Nadolig bendigedig unwaith eto eleni. Braf oedd gweld pawb yn cael hwyl a mwynhau. Diolch i’r DJ, Mr Eurwyn Jones am yr adloniant.

Ci Tywys
Diolch yn fawr iawn i Mr Ronnie Thomas am ddod i’r ysgol i ddangos i blant Blwyddyn Derbyn sut mae ei gi tywys, Wesley yn ei helpu yn ei fywyd pob dydd. Roedd y plant wedi mwynhau’n fawr iawn cael gweld y ci wrth ei waith.

Diwrnod Llachar
Cafwyd diwrnod i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffordd yn ystod mis Rhagfyr. Gwahoddwyd y disgyblion i ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad llachar. Bu’r swyddogion Diogelwch y Ffordd yn rhoi cyflwyniad i bob dosbarth am bwysigrwydd cadw’n ddiogel ar y ffordd. Daeth Ceri Williams o’r cyngor i roi gwobrau i’r plant am y gwisgoedd gorau.

Pantri Pobl
Trefnwyd diwrnod di-wisg ysgol, Dydd Gwener, Rhagfyr 18fed, gan ofyn am gyfraniad tuag at sefydliad Pantri Pobl (Banc bwyd). Sefydlwyd Pantri Pobl gan Cymunedau yn Gyntaf Môn, Canolfan Cyngor ar Bopeth a Barnardos ar Ynys Môn i helpu i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o dlodi drwy sefydlu banc bwyd. Mae’r sefydliad yn darparu pecynnau bwyd i bobl sydd mewn sefyllfa argyfwng.

Ffarwelio
Gyda thristwch mawr rydym wedi ffarwelio a Mrs Meinir Roberts sydd wedi bod yn Ddirprwy Bennaeth ac yn Bennaeth yn yr ysgol ers pumtheg mlynedd. Dymunwn pob lwc iddo yn ei swydd newydd fel Pennaeth yn Ysgol y Graig yn Llangefni.

Bags 2 School
Bu llawer iawn o rieni’n brysur yn llenwi bagiau gyda dillad er mwyn casglu arian tuag at yr ysgol. Casglwyd 128kg o ddillad a derbyniwyd y swm o £23.20 gan gwmni Bags 2 School. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Diolchgarwch
Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yn yr ysgol eleni. Braf oedd gweld y neuadd yn llawn o rieni a ffrindiau’r ysgol. Yn ystod y Gwasanaeth cafodd y plant gyfle i gyflwyno anrhegion o ffrwythau a llysiau. Bydd y rhoddion yn cael eu holl nwyddau’n cael eu rhoi i ‘ Pantri’r Bobl’ a fydd yn eu rhannu ymysg teuluoedd anghenus sy’n byw yn nalgylch Amlwch a hefyd i’r di-gartref drwy’r elusen Lighthouse. Bydd cyfraniad y casgliad, sef £81 yn cael ei ddefnyddio i noddi plentyn yn y trydydd byd drwy elusen Action Aid . Diolch i chwi blant am fod mor hael ac am wneud eich rhan mor dda. Diolch hefyd i’r Parchedig Tracy ac i Alun o Cymunedau’n Gyntaf am eu cyfraniad yn ystod y Gwasanaeth.

Disco Calan Gaeaf yr Urdd
Cynhaliwyd disco Calan Gaeaf i aelodau’r Urdd yn yr ysgol yn ddiweddar. Cafwyd ymateb ardderchog gyda nifer helaeth o blant yn mynychu yn eu gwisgoedd brawychus. Gwnaethpwyd elw o £30 tuag at Adran Urdd yr ysgol. Diolch yn fawr i Mr Eurwyn Jones am y gerddoriaeth ac i’r holl blant a rhieni â fu’n cefnogi’r ysgol ar y noson.

Babi Newydd
Llongyfarchiadau i Mrs Carys Ponsonby a’i gŵr, Garry ar enedigaeth merch fach, Magi Elan. Pob bendith i’r teulu bach.

Spots for Dots
Cynhaliwyd diwrnod o wisgo dillad smotiog yn ddiweddar er mwyn casglu arian tuag at hyfforddi cŵn tywys ar gyfer y deillion. Casglwyd y sŵn ardderchog o £73. Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfranodd.

Casglu Sbwriel
Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn casglu sbwriel o amgylch y pentref gyda Mr Gareth Owen o Cadw Cymru’n Daclus a Bethan a Caron a Adran Gwastraff Cyngor Môn. Roedd llawer o sbwriel yn y parc a chasglwyd 4 llond bag. Diolch yn fawr iddynt am eu hamser.

Taith Blwyddyn 1 a 2 i Nant y Pandy
Cafwyd bore difyr iawn yn Nant y Pandy yn Llangefni yn ddiweddar gyda Mr Gareth Evans y Warden. Cafodd y plant fynd ar daith o amgylch y goedlan yn edrych ar goed a dail ac yn chwilio am anifeiliaid. Diolch i Mr Evans am brofiad diddorol iawn.

Bin Compost
Daeth Mr Gareth Owen o Cadw Cymru’n Daclus i’r ysgol yn ddiweddar gyda bin compost i ni yma yn yr ysgol. Mae plant bellach wedi cychwyn ar y gwaith o gompostio gweddillion eu ffrwythau yma yn yr ysgol. Bydd Mr Owen yn dychwelyd atom ar ddechrau’r flwyddyn newydd i’n cynorthwyo i ddefnyddio’r compost i blannu llysiau amrywiol.

Sioe Paid Cyffwrdd! Dweud!
Bu Libby a Stuart yn ymweld â’r ysgol er mwyn codi ymwybyddiaeth y plant o beryglon cyffuriau. Yn gymysg â’r chwerthin a’r hwyl roedd neges difrifol iawn a’r plant yn sicr wedi deall y neges honno.

Pentref Peryglon
Bu plant Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld â Phentref Peryglon yn Nhalacre, Fflint. Cawsant ddysgu am ddiogelwch yn y cartref ac ar y ffordd.

Prosiect OPAL
Yn ddiweddar, cawsom ymwelydd i'r ysgol i gynnal gweithgareddau gyda'r disgyblion Blwyddyn 3 a 4. Roedd Bob Griffiths o brosiect OPAL yn mynd o amgylch yr ysgol efo'r plant i chwilio am wahanol drychfilod ac i edrych ble roeddynt yn byw. Cawsom hyd i nifer o drychfilod yn byw yng nghanol y coed a'r gwrychau ond yn anffodus roedd pob creadur sydd yn byw yng nghanol y blodau wedi mynd. Cafodd pawb hwyl wrth gymryd rhan yn y gweithgareddau.

Iolo Hughes, Chwaraeon Cymru
Rydym yn ffodus iawn o gael cwmni Iolo Hughes bob prynhawn dydd Gwener. Mae Iolo yn dod at flywyddyn 5 a 6 i gynnal sesiynau chwaraeon. Mae'r disgyblion yn edrych ymlaen at y gweithgareddau ac mae gan pob un wyneb coch ar ol gorffen! Diolch yn fawr Iolo!

Sioe Buddug
Daeth sioe Buddug draw i'r ysgol yn ddiweddar i adrodd ei hanes yn ymladd y Rhufeiniaid flynyddoedd yn ôl. Roedd pawb yn yr adran Iau wedi mwynhau'r sioe yn fawr iawn ac wedi dysgu nifer o ffeithiau am y Celtiaid a'r Rhufeiniaid. Cafodd pawb gyfle i actio ac roedd nifer o wynebau blin iawn yn barod i ymladd!

Plant Mewn Angen
Bu’r ysgol yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ar Ddydd Gwener Tachwedd 13eg er mwyn casglu arian tuag at elusen Plant Mewn Angen. Cafwyd cyfraniad ardderchog o £221. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Operation Christmas Child
Mae’r disgyblion wedi bod yn hynod o brysur yn llenwi bocsys ‘sgidiau ar gyfer yr elusen”Samaritan’s Purse”. Casglwyd oddeutu 18 o focsys eleni. Diolch i bawb am eu parodrwydd i gefnogi.

Ffair Nadolig
Eto eleni cafwyd ffair Nadolig llwyddiannus iawn yn yr ysgol. Gwnaethpwyd elw ARDDERCHOG o £700 tuag at yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r rhai a fu’n helpu ac i bawb a gyfranodd.

Blwyddyn Meithrin a Derbyn
Mae plant Blwyddyn Derbyn a Meithrin wedi bod yn hynod o brysur yn cael amryw o brofiadau yn ymwneud â’u gwaith dosbarth ar y thema Myfi Fy Hun. Buont yn creu siop trin gwallt yn yr ardal chwarae rôl a daeth Mrs Helen Morris atynt i siarad am ei gwaith yn trin gwalltiau. Daeth Mrs Alys Jackson a’i mhab bach Jack, sydd yn 5 mis oed, i’r ysgol i ddangos i’r plant sut mae rhoi bath i fabi. Roedd pawb wedi mwynhau’r profiad yn arw.

Canolfan Ymwelwyr Wylfa
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Wylfa yn ddiweddar i ddilyn gweithdy pwer. Cafwyd diwrnod diddorol iawn yn dysgu am sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu ac yn gwneud tyrbein gwynt. Diolch yn fawr i Tracy a Carol yn y ganolfan am ddiwrnod difyr iawn.

Diogelwch y Ffordd
Daeth Ceri Williams, Swyddog Diogelwch y Ffordd y cyngor i’r ysgol yn ddiweddar i sefydlu tîm o ddisgyblion i fod yn gyfrifol am ddiogelwch y ffordd. Cafodd Zac, Katie, Manon a Sioned sgwrs gyda Ceri cyn rhoi gwers ar groesi’r ffordd yn ddiogel i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2. Bydd y tîm diogelwch y ffordd yn trefnu mwy o weithgareddau yn ystod y flwyddyn.

Masnach Deg
Cafwyd diwrnod i godi ymwybyddiaeth am Fasnach Deg yn yr ysgol yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion gyfle i brynu byrbrydiau a ffrwythau Masnach Deg yn ystod amser egwyl. Mae’r ysgol eisioes wedi derbyn statws Ysgol Masnach Deg ac yn parhau i gefnogi’r mudiad.

Croeso
Croeso mawr i bawb yn ôl i’r ysgol. Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf ac yn barod i dorchi llewys a gweithio’n galed! Mae 14 o blant newydd gennym yn y Dosbarth Meithrin eleni a phawb i weld hyd yn hyn wedi ymgartrefu’n hapus yn ein plith.

Bore Coffi McMillan
Cynhaliwyd bore goffi yn yr ysgol ar Fedi 17eg er mwyn codi arian tuag at elusen Cymorth Canser McMillan. Braf oedd gweld nifer o bobl wedi troi allan i gefnogi. Diolch o galon i bawb â gyfranodd a chasglwyd y swm ardderchog o £231 tuag at yr elusen.

Beicio
Cafodd plant Blwyddyn Meithrin, Derbyn ac 1 fore bendigedig yn dysgu beicio’n ddiogel o dan oruchwyliaeth Mrs Ceri Williams o Adran y Priffyrdd. Ar ôl y wers buont yn cymryd rhan mewn beicio noddedig. Diolch o galon i bawb a fu’n noddi’r plant a chasglwyd £470 er mwyn prynu offer chwarae rôl ar gyfer y byd bach.

Taith Gerdded
Bu plant yr ysgol ar daith gerdded noddedig o amgylch y pentref. Casglwyd £840 er mwyn talu am deithiau addysgiadol diwedd blwyddyn i’r plant. Diolch o galon i bawb a fu’n cefnogi, i’r rhieni a fu’n cynorthwyo ar y daith ac i staff yr ysgol am baratoi’r lluniaeth ar ôl y daith.

Bâd Achub
Fel rhan o’u gwaith dosbarth bu plant Derbyn yn ymweld â Gorsaf y Bâd Achub ym Moelfre. Cafwyd cyfle i weld y ddau fâd achub a gweld yr holl offer sy’n cael ei ddefnyddio wrth fynd allan ar y môr mewn argyfwng. Roedd yn fore difyr a diddorol iawn. Diolch i staff y Ganolfan am y croeso cynnes.

Twrnament Rygbi Tag Ynys Mon 2015
Bu dau dîm o Ysgol Gymuned Llanfechell yn cymryd rhan mewn twrnament rygbi tag yng Nghlwb Rygbi Llangefni’n ddiweddar. Roedd dros 300 o blant ysgolion cynradd Ynys Môn yn cymryd rhan yn yr ŵyl. Cafwyd diwrnod bendigedig, llawn hwyl. Roedd y timau wedi eu rhannu i gystadlu ar 4 cau chwarae. Gyda chryn blachder y gallwn ddweud fod y ddau dîm wedi dod yn ail yn eu cystadleuaethau – dipyn o gamp o gofio mai dyma’r tro cyntaf i mwyafrif helaeth o blant Llanfechell i chwarae rygbi. Dymunwn fel ysgol ddiolch i Tom Rogers am drefnu’r ŵyl ac i hogiau Clwb rygbi Llangefni am eu gwaith yn ystod y dydd. Hoffwn yn arbennig ddiolch i Mr Dan Lamerton am hyfforddi plant yr ysgol. Mae Mr Lamerton hefyd yn hyfforddi plant Dan 8 oed yng Nghlwb Rygbi Llangefni.

Ymweliadau Blynyddol
Cafwyd tripiau gwerth chweil eto eleni gyda phawb wedi mwynhau eu hunain. Bu plant Meithrin a Derbyn yn ymweld â thraeth Cemaes, Blwyddyn 1 a 2 yn Gelli Gyffwrdd, Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn Techniquest yn Wrecsam.

Creaduriaid y Môr
Bu Kate o’r Ysgol Fôr ym Mhorthaethwy yn ymweld â phlant Blwyddyn Derbyn ac 1 er mwyn iddynt gael dysgu am wahanol greaduriaid y môr. Roedd y plant wedi mwynhau’n arw cael gweld y gwahanol greaduriaid yn enwedig y sêr môr a’r cranc mawr.

Athletau'r Urdd, Treborth, Bangor
Llongyfarchiadau mawr i bawb a lwyddodd i gyrraedd trac athletau Treborth, Bangor yn ddiweddar. Fe aeth nifer o blant blynyddoedd 3-6 yno i gymryd rhan mewn cystadlaethau rhedeg, taflu a neidio. Roedd ysgolion Môn i gyd yno ac roedd safon y cystadlu yn hynod o uchel! Llwyddodd dau o flwyddyn 3 i fynd ymlaen i'r rownd nesaf ym Mharc Eirias, Bae Colwyn i redeg 600m. Pob lwc i'r ddau a da iawn pawb!

"Pop Up Kitchen"
Daeth Richard draw i'r ysgol gyda'r "pop up kitchen" er mwyn dangos i blant blwyddyn 3 a 4 ac i rieni, sut mae gallu cael bocsys bwyd iach yn rhad ac yn flasus. Cafodd y plant y cyfle i helpu Richard i goginio gwahanol fwydydd a chael eu blasu. Roedd pawb wrth eu boddau yn cael trio rhai bwydydd newydd. Dysgodd y plant pa mor bwysig ydi cael bocs bwyd iach a sut y gelli eu gwneud yn lliwgar a blasus. Diolch yn fawr Richard!

Glan Llyn
Aeth rhai o aelodau’r Urdd o Flwyddyn 5 a 6 i Glan Llyn ger y Bala am benwythnos o hwyl a sbri. Cafwyd tywydd da ac amser gwych yn gwneud amrywiol weithgareddau. Diolch o galon i Miss Medwen Humphreys a Mr Carwyn Edwards am eu gofal o’r plant.

Gwobrwyo Ysgolion Ynys Môn
Bu 4 o blant o Flwyddyn 6 yn mynychu seremoni gwobrwyo ysgolion Ynys Môn yn Ysgol y Graig Llangefni yn ddiweddar. Cawsant llawer o hwyl yng nghwmni Dona Direidi ac fe dderbyniodd yr ysgol wobr Masnach Deg ac Ysgol Eco. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu gwaith caled.

Myfyriwr
Bu Miss Eleri Williams yn treulio sawl wythnos yn yr ysgol fel myfyriwr yn nosbarth 1. Roedd y plant wedi cael amser da yn ei chwmni. Dymunwn pob llwyddiant iddi yn y dyfodol.

Cwpan yr Hafod
Yn ôl traddodiad bu plant Blwyddyn 5 a 6 yn cystadlu unwaith yn rhagor am Gwpan yr Hafod yn erbyn Ysgol Cemaes. Cafwyd sgôr gyfartal o 2 gôl yr un yn y gêm pêl droed a cholli oedd hanes y tim hoci o 7 gôl i 9 .

Mabolgampau
Cafwyd prynhawn bendigedig o braf i gynnal mabolgampau’r ysgol. Bu cystadlu brwd ymysg y plant gyda pawb yn mwynhau cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau. Y tŷ buddugol oedd Ewryd. Diolch i bawb â fu’n helpu ar y diwrnod ac i’r holl rieni â ddaeth i gefnogi’r plant.

Ffarwelio
Cafwyd gwasanaeth llawn atgofion wrth ffarwelio a phlant Blwyddyn 6 ar ddiwedd tymor yr Haf. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.

Gyda thristwch rydym hefyd yn ffarwelio a Ms Eleri Roberts sydd wedi bod yn gymhorthydd dosbarth yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dymunwn pob lwc iddi yn y dyfodol.

 

Haf 2015

Noson Cawl a Chân
Roedd y neuadd dan ei sang yn Ysgol Gymuned Llanfechell nos Iau Ebrill y 23ain. Daeth llu o dalent lleol o fewn milltir sgwar i ddiddanu y gymuned yn y ‘Noson Cawl a Chân’. Cyflwynwyd y noson gan Sandra Owen ‘Bryn Clyni’ a braint oedd cael clywed Gwen Edwards yn agor y noson, i ddilyn daeth Côr y Traeth ac i gloi yr hanner cyntaf roedd parti adrodd a pharti canu disgyblion yr ysgol. Roedd merched y gegin ac Anti Maureen wedi bod wrthi’n brysur yn ystod y prynhawn yn paratoi cawl i’r gynulleidfa a chafodd pawb eu plesio gyda’r cawl a’r lluniaeth ysgafn. Roedd gwobrau raffl di-ri a digon o sgwrs dros baned. Agorwyd yr ail hanner gyda ‘stori ddigri’ gan Linda’r Hafod a adroddodd ddyfyniad o lyfr William Owen Borth y Gest yn sôn am ‘glapio wyau’ ym mhentref Carreglefn! Cafwyd gair bach gan y llywydd - Audrey Mechell a bwysleisiodd pa mor bwysig yw cael ysgol dda o fewn y gymuned ac mai yma yw’r man cychwyn o wneud ffrindiau oes a’r cam cyntaf i weddill fywyd addysgol unigolyn. Bu chwerthin llond y lle pan ddaeth ‘Bach a Mawr’ i’r llwyfan, dau gymeriad yn actio ‘hen wraig’ a’i ‘gweithiwr gofal’! Eitem olaf y noson oedd caneuon gan Arwel Jones ac Owen Hughes ac fe glowyd y noson gyda’r anthem genedlaethol. Talwyd y diolchiadau i’r holl artistiaid a gymerodd ran, i’r gynulleidfa lu a drodd allan i gefnogi’r noson ac i bwyllgor rhieni a ffrindiau’r ysgol am helpu i drefnu y noson gan Mrs. Meinir Roberts, Pennaeth yr Ysgol ac eglurodd fod yr elw yn mynd tuag at adeiladu ardal addysgol tu allan i’r plant. Edrychwn ymlaen i ‘Noson Cawl a Chân’ yn Llanfechell eto yn y dyfodol agos, diolch i chi y gymuned am eich cefnogaeth.

 

Gala Nofio
nofwyr

Yn ddiweddar, fe aeth criw o blant blynyddoedd 3-6 i Ganolfan Hamdden Amlwch i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Gala Nofio. Roedd nifer o blant y dalgylch wedi mynychu'r gystadleuaeth ac fe gafodd pawb lawer o hwyl! Llongyfarchiadau mawr i bawb a gymrodd ran ar y bore hwnnw.Athletau'r Urdd
URDD LOGOCynhaliwyd gystadleuaeth athletau'r Urdd ar gaeau Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch yn ddiweddar. Roedd y safon yn anhygoel o uchel ac roedd pawb yn canmol y plant i gyd. Llwyddodd nifer o blant yr ysgol i fynd ymlaen i'r rownd nesaf ond fe roddodd bob un plentyn ymdrech fawr yn ystod pob rhan o'r gystadleuaeth. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd a phob lwc i'r rhai sydd wedi llwyddo i fynd ymlaen i'r rownd nesaf!

 

Gwanwyn 2015

Blwyddyn Newydd Cheineaidd
Bu plant Blwyddyn Meithrin, Derbyn ac 1 yn ymweld â’r bwyty Cheineaidd Eastern Origin ym Mangor fel rhan o’u gwaith dosbarth ar y Flwyddyn Newydd Cheineaidd. Cawsant gyfle i flasu amrywiaeth o fwydydd ac edrych ar gwahanol arteffactau. Diolch o galon i berchnogion a staff y bwyty am y croeso cynnes iawn.

Pêl-Rhwyd
Bu rhai o aelodau’r Urdd yn cystadlu mewn twrnament pêl rhwyd yng Nghanolfan Hamdden Amlwch. Chwaraeodd pawb yn arbennig o dda, ond ni chafwyd buddugoliaeth y tro hwn.

Dydd Gŵyl Dewi
Bu llawer o weithgareddau yn cymryd lle yn yr ysgol i ddathlu diwrnod ein Nawddsant. Bu’r plant yn gwisgo crysau coch a gwisgoedd traddodiadol Cymreig. Cafwyd cinio o gig oen blasus gan Anti Sharon a staff y gegin.

Eisteddfod yr Urdd
Bu amrhyw o blant yn cystadlu eleni yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Amlwch. Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cymryd rhan.

Cwpan Ieuan Wyn Jones
Cynhaliwyd rownd gyntaf cystadleuaeth pêl-droed Cwpan Ieuan Wyn Jones yn yn erbyn tim o ysgol Bodffordd. Bu’n gêm gyffrous iawn gyda Ysgol Bodffordd yn ennill o 1 gôl i 0. Diolch i Mrs Sonia Davies am ei chymorth gyda hyfforddi’r tîm.

Diwrnod y Llyfr
Eto eleni bu’r ysgol yn dathlu Diwrnod y Llyfr. Cafodd y plant hwyl yn gwisgo fel cymeriad o lyfr Cymraeg.

Masnach Deg
Yn ystod pythefnos Masnch Deg bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau yn y dosbarthiadau. Cafwyd hefyd ddiwrnod o werthu ffrwythau Masnach Deg yn ystod amser egwyl.

Celf a Chrefft
Llongyfarchiadau i Sam Thomas (Bl3), Katie Dewar, Gracie Mash, Megan Kebby, Sion Jones (Bl5) a DJ Elliott Carter (Bl6) ar eu llwyddiant gyda'i gwaith celf yn Eisteddfod yr Urdd Talaith Môn.

Diwrnod y Pi (π)
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 wahoddiad gan Lywodraeth Cymru i fynd i orsaf Drennau Llanfairpwll dydd Gwener Mawrth 13eg er mwyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Pi. Bu’r plant yn cyfarfod aelodau o'r Llywodraeth yng Nghymru er mwyn dad-orchuddio arwydd newydd am y diwrnod - Llanfairπgwyngyll. Roedd y Mathemategydd, yr Athro Gareth Roberts, hefyd yno yn diddanu'r plant gyda gweithgareddau Mathemategol.

Diwrnod Trwynau Coch
Cafwyd diwrnod gwisgo trwynau coch yn yr ysgol er mwyn casglu arian i Comic Relief. Casglwyd £76 tuag at yr elusen. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth.

Mr Dennis Carter
Eto eleni bu’n bleser croesawu’r awdur Mr Dennis Carter i’r ysgol i weithio gyda phlant yr Adran Iau. Cawsant hwyl yn actio a chreu storiau a barddoniaeth diddorol.

Swyddfa Dosbarthu Llythyrau
Fel rhan o’u gwaith dosbarth bu’r plant Blwyddyn 1 a Derbyn yn ymweld â Chanolfan Dosbarthu Llythyrau y Post Brenhinol yn Amlwch. Cawsant gyfle i ddysgu am waith y postmon. Diolch o galon i Stuart a Barbara am y croeso cynnes.

Ffair Lyfrau
Cynhaliwyd ffair lyfrau yn yr ysgol yn ddiweddar. Roedd yn ffair yn hynod lwyddiannus ac fe lwyddwyd i wneud digon o arian fel bod yr ysgol yn derbyn gwerth £172 o lyfrau am ddim. Diolch yn fawr i chwi oll am eich cefnogaeth.

Gŵyl Basg
Cafwyd prynhawn bendigedig yn yr ysgol ar yr 24ain o Fawrth. Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau diddorol gan gynnwys helfa wyau, peintio wynebau a chystadleuaeth addurno wy Pasg. Gwnaethpwyd elw o £276 i’r ysgol. Diolch o galon i’r rhieni a ffrindiau’r ysgol am eu cymorth ac i bawb a fu’n cefnogi ar y diwrnod.

Diolch
Diolch yn fawr i Mrs Helen Jones a fu’n gweithio fel athrawes yn yr ysgol dros dro yn ystod absenoldeb mamolaeth Miss Dawn Hughes ac i Mrs Jill Maxwell a fu’n gweithio yn ystod cyfnod mamolaeth y gofalwraig Mrs Ceri Bennett.

Hydref 2014

Pêl Rwyd
Aeth tim pêl rwyd yr ysgol i Blas Arthur yn ddiweddar er mwyn cymryd rhan mewn twrnament pêl rwyd Ynys Môn. Roedd llawer iawn o ysgolion yno ar draws yr ynys ac fe gafodd y tim lawer o hwyl a'r cyfle i greu ffrindiau newydd. Yn anffodus ni lwyddodd y tim i gyrraedd y rownd derfynol ond chwaraeodd pawb gemau caled iawn. Da iawn chi!

Tesco
Bu dosbarth 2 a 3 ar ymweliad i Tesco Caergybi er mwyn darganfod mwy am eu bwyd. Cawsant eu tywys o amgylch y siop gan Sarah, ac roeddynt yn cael clywed o ble oedd eu bwyd yn dod. Yn gyntaf, aethant i wisgo eu ffedogau ac i weld y becws. Cafwyd fynd i weld sut oeddynt yn pobi'r bara a chael addurno'r toes! Yna, aethant i weld y stondin gaws a chael blasu gwahanol rai. Cawsom weld y pysgod a chael chwarae gêm enfys gyda'r ffrwythau a'r llysiau. Yna aethant i gefn y siop er mwyn cael gweld ble oeddynt yn cadw'r bwyd a sut oedd y loriau yn dod a'r bwyd i mewn. Cafodd pawb ffrwythau a phecyn gwybodaeth i fynd adref. Profiad gwych!

Yr Urdd

Bu criw o blant yr ysgol yn cymryd rhan yng Ngwasaneth Carolau’r Urdd yn ddiweddar yng Nghapel Bethesda, Cemaes. Braf oedd cael ymuno â chyd aelodau o’r Urdd yn y dalgylch i ddathlu’r Nadolig.

Cyngerdd Nadolig

Cynhaliwyd y cyngerdd eleni yn yr ysgol. Cafwyd perfformiad gwerth chweil gan y plant o’r sioe ‘Hen Ddyn y Lleuad’. Diolch i’r plant am eu gwaith caled ac i’r holl rieni a ffrindiau am eu cefnogaeth. Casglwyd £725.50 i gronfa’r ysgol.

Cinio Nadolig
Eto eleni cafwyd cinio Nadolig blasus iawn wedi ei baratoi gan Anti Sharon a staff y gegin. Diolch iddynt am eu gwaith caled.

Siôn Corn Wylfa

Aeth plant Meithrin a Derbyn i weld Siôn Corn yn ei Grotto yng Nghanolfan Ymwelwyr Wylfa. Mwynhaodd y plant y sgwrs gyda Siôn Corn a’r lluniaeth oedd wedi ei baratoi ar eu cyfer. Diolch i staff y Ganolfan am eu croeso.

Pili Palas

Cafodd plant Blwyddyn 2 bore difyr iawn yn Pili Palas, Porthaethwy. Cafwyd cyfle i weld yr anifeiliaid a chyfarfod a derbyn anrheg gan Siôn Corn.

Panto
Bu plant yr ysgol yn gwylio Panto ‘Cinderella’ yn ddiweddar yn Venue Cymru Llandudno. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.

Trên Bach Llanberis
Aeth plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn  ar drên bach Llyn Padarn i weld Siôn Corn yn ei Grotto. Roedd pawb wedi mwynhau cael cyfarfod Santa. Diolch i Anti Jackie am ei chymorth yn ystod yr ymweliad.

Parti Nadolig
Cafwyd parti Nadolig bendigedig unwaith eto eleni. Braf oedd gweld pawb yn cael hwyl a mwynhau. Diolch i’r DJ, Mr Eurwyn Jones am yr adloniant ac i Mrs Denise Jones a Mrs Emma Roberts am y teisenau blasus.


Diwrnod Plant Mewn Angen

£243.70 wedi ei gasglu heddiw tuag at Plant Mewn Angen. Diolch i'r Cyngor Ysgol am y gwaith trefnu gwych. Diolch hefyd i bawb sydd wedi cefnogi gan wisgo eu PJs, prynu cacennau a bandiau garddynau a chystadlu am y tedi a'r sioecled. Mae ebost wedi ei anfon i'r BBC felly chwiliwch am enw'r ysgol ar y rhaglen heno!


Ffair Nadolig

Ysgol Gymuned Llanfechell
20 / 11/ 14
6.00 yh
oedolion - £1
plant a phensiynwyr – 50p
stondinau grefftau, Groto Sion Corn
cacenau, teganau, brick a brack, gemau
hot dogs, raffl


Dyma neges ebost ddaeth i'r ysgol heddiw yn dilyn Gwasanaeth Diolchgarwch
ddoe:

"Just a quick thank you to the school, parents and children of Ysgol Llanfechell for their kind donations to the Pantri Pobl Food Bank.

Throughout the year the Pantri Pobl food bank work closely with families across Anglesey who are in an immediate crisis, supplying them with a food bag containing 3 days worth of non perishable food items.

Since we started in 2012 our figures are on the increase with over 13500 meals being handed out to date, so as you can imagine your donation will make a difference to those people who are most in need and your help is much appreciated.

With regard to you kind offer of having a produce bin placed in the reception area of the school, I will be available to delivery after the half term holidays (week beginning 3rd November)

We hope we can continue to look to you for your support in 2015 for the Pantri Pobl food bank.

Cofion Cynnes

Carl Owen"

Swyddog Cynhwysiant Ariannol


Seremoni Gwobrwyo Ysgolion Iach Gwynedd a Mon
Diolch i Meinir Owen ac Imogen Longman o flwyddyn 6 a gynrychiolodd y Cyngor Ysgol yn seremoni gwobrwyo Ysgolion Iach Gwynedd a Mon a gynhaliwyd yn Nhreysgawen ddoe. Mae'r ysgol wedi cwblhau Cam 5 yn llwyddiannus. Un cam arall sydd gennym ar ol i'w gwblhau o fewn y ddwy flynedd nesaf. Da iawn plantos gyda'ch gwaith caled.


Croeso
Croeso mawr i bawb yn ôl i’r ysgol. Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf ac yn barod i dorchi llewys a gweithio’n galed! Mae 7 o blant newydd gennym yn y Dosbarth Meithrin eleni a phawb i weld hyd yn hyn wedi ymgartrefu’n hapus yn ein plith.

Bags 2 School
Bu llawer iawn o rieni’n brysur yn llenwi bagiau gyda dillad er mwyn casglu arian tuag at yr ysgol. Casglwyd 128 kg o ddillad a derbyniwyd y swm o £51.20 gan gwmni Bags 2 School. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Eglwys
Bu plant Blwyddyn Derbyn ac 1 yn ymweld a’r Eglwys. Cawsant brynhawn difyr iawn yn dysgu am y gwahanol arteffactau sydd i’w gweld yno. Diolch yn fawr iawn i’r Canon Geraint a Mrs Edwards am y croeso cynnes.

Bore Coffi McMillan
Cynhaliwyd bore goffi yn yr ysgol ar Fedi 24ain er mwyn codi arian tuag at elusen Cymorth Canser McMillan. Braf oedd gweld nifer fawr o bobl wedi troi allan i gefnogi. Diolch o galon i bawb â gyfranodd a chasglwyd y swm ardderchog o £338 tuag at yr elusen.

Cyfeiriannu
Yn ddiweddar, bu blynyddoedd 5 a 6 ym mharc Breakwater yng Nghaergybi er mwyn cwblhau cwrs cyfeiriannu. Roedd pawb yn cael eu gosod mewn grwpiau ac yn derbyn eu mapiau ar gyfer eu cwrs. Cafodd pawb lawer o hwyl yn ceisio dod o hyd i'r cliwiau a'r atebion ar y map ac fe lwyddwyd i osgoi'r glaw mawr! Diolch i John Pritchard a'r criw Pobl Ifanc Egniol am drefnu.

Trawsfynydd
Cafodd blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 y fraint o gael mynd i ymweld a'r Ysgwrn, sef cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd. Bu'r daith yno yn hir ond yn un fythgofiadwy. Cafodd y plant fynd i mewn i'r cartref a chael gweld y gadair ddu. Clywsom hanes Hedd Wyn yn ennill y gadair ac fe gafwyd y pleser o gyfarfod nai Hedd Wyn sef Gerald. Dywedodd ef lawer o hanes ei ewythr yn ystod y cyfnod ac roedd gwrando arno yn dod a'r holl hanes yn fyw. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi cael profiad gwych!

Ymweliad Melin Llynnon
Bu disgyblion Blwyddyn Derbyn ac 1 ar daith i ymweld a Melin Llynnon yn Llanddeusant. Cafwyd bore difyr iawn yng nhwmni Mr Lloyd Jones, lle bu’r plant yn dysgu sut oedd pobl ers talwm yn gwneud blawd. Bydd y plant yn datblygu eu gwaith ymhellach drwy ddefnyddio blawd o’r felin i bobi bara eu hunain yn yr ysgol a chreu model o felin gwynt. Diolch o galon i Anti Jenette am ei chymorth gwerthfawr ar yr ymweliad.

Blasu Pysgod
Ar ddydd Mawrth, Hydref 7fed daeth Angharad a Dylan o Menter Môn i’r ysgol i siarad am fwyd môr gyda phlant blwyddyn 5 a 6. Cafodd y plant gyfle i flasu gwahanol bysgod megis sgwid, penfras a macrell. Buont hefyd yn trafod sut mae gor-bysgota yn niweidio cynefin y môr.

Morrisons Caergybi
Bu disgyblion Blwyddyn Derbyn ac 1 yn ymweld ag archfarchnad Morrisons yng Nghaergybi yn ddiweddar. Cawsom gyfle i fynd i’r becws a gweld sut mae bara yn cael ei baratoi a’i bobi ar gyfer y siop. Diolch i bawb yn Morrisons am y croeso.

Bingo
Cynhaliwyd noson hwyliog o bingo yng nghwmni rhieni, plant a ffrindiau’r ysgol yn ddiweddar. Casglwyd £158 ar gyfer prynu adnoddau i’r ysgol. Diolch i bawb a fu’n cefnogi ac i Ms Joanne Searby am alw’r rhifau.

Diolchgarwch
Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yn yr ysgol eleni. Braf oedd gweld y neuadd yn llawn o rieni a ffrindiau’r ysgol. Yn ystod y Gwasanaeth cafodd y plant gyfle i gyflwyno anrhegion o ffrwythau a llysiau. Bydd y rhoddion yn cael eu holl nwyddau’n cael eu rhoi i ‘ Pantri’r Bobl’ a fydd yn eu rhannu ymysg teuluoedd anghenus sy’n byw yn nalgylch Amlwch a hefyd i’r di-gartref drwy’r elusen Lighthouse. Bydd cyfraniad y casgliad, sef £95 yn cael ei roi tuag at elusen Beth Frazer. Diolch i chwi blant am fod mor hael ac am wneud eich rhan mor dda.

Disco Calan Gaeaf
Cynhaliwyd disco Calan Gaeaf yn yr ysgol yn ddiweddar. Cafwyd ymateb ardderchog gyda nifer helaeth o blant yn mynychu yn eu gwisgoedd brawychus. Gwnaethpwyd elw o £80 tuag at Adran Urdd yr ysgol. Diolch yn fawr i Mr Eurwyn Jones am y gerddoriaeth ac i’r holl blant a rhieni â fu’n cefnogi’r ysgol ar y noson.

 

Haf 2014

Tarian Albert Owen
Llwyddodd tîm pel-droed yr ysgol i fynd i’r ail rownd yn nhwrnamant Tarian Albert Owen yn erbyn Ysgol Llanfairpwll. Colli bu hanes yr hogia o 2-1.

Trawsgwlad
Llongyfarchiadau mawr i bawb a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol yn y trawsgwlad yn Llangefni. Cafwyd noson o fwynhau cefnogi'r plant yn cymryd rhan ac fe wnaeth pawb yn wych! Llongyfarchiadau gwresog hefyd i Sol Williams, blwyddyn 6 ar ddod yn gyntaf yn ei ras o redeg milltir yn erbyn ysgolion Môn. Da iawn ti Sol!

Athletau'r Urdd
Llwyddodd nifer o'n disgyblion i gyrraedd y rownd nesaf o'r athletau a gafwyd ei gynnal yn Nhreborth. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, yn enwedig Harri Williams (bl4) a Holly Jones (bl6) a gafodd 2il yn eu cystadleuthau nhw, ac fe fyddent yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Pob lwc i chi yno!

Robert Mitchell
Daeth yr athletwr Robert Mitchell i'r ysgol i gynnal gweithgareddau chwaraeon ac yna sesiynau gofyn ac ateb yn ddiweddar. Mae Rob yn arbenigo mewn naid uchel ac fe ddangosodd ei dalent wrth neidio dros y biano!! Fe wnaeth pawb fwynhau bod yn ei gwmni ac roedd ei straeon yn ysbrydoliaeth i ni gyd!

Y Milfeddyg
Diolch  i Mr Aled Roberts, am ddod i’r ysgol i siarad gyda plant y Cyfnod Sylfaen am ei waith fel milfeddyg. Roedd y plant wedi mwynhau’r profiad yn fawr ac wedi dysgu llawer am sut i ofalu am anifeiliaid y fferm.

Theatr

Bu Cwmni Theatr Pandemonium yn perfformio chwedlau Cymreig yn yr ysgol. Mae cyflwyniad Theatr mewn Addysg yn ffordd effeithiol iawn o gael hanes a diwylliant Cymreig drosodd i blant. Derbyniodd y sioe yma ymateb arbennig o dda gan y plant.

 

Wylfa
Bu plant Blwyddyn 3 a 4 yn Wylfa eto yn dysgu am wahanol rymoedd. Cafodd pawb chwarae gemau i ddysgu am y grymoedd a chael hwyl yn defnyddio'r gwahanol offer. Diolch i Tracy a gweddill y staff yno am y croeso cynnes.

Nyrs
Bu Mrs Mary Hughes yn yr ysgol yn siarad gyda plant Blwyddyn 1 a Derbyn am ei gwaith fel nyrs. Roedd pawb wedi mwynhau holi Anti Mary ac yn awyddus iawn i ddweud wrthi am eu hanafiadau!!

 

Pnawn Goffi
Cynhaliwyd pnawn goffi yn y neuadd yn ddiweddar.  Diolch i bawb am eu rhoddion hael ac am helpu i wneud yr achlysur yn un llwyddiannus iawn.   Cafwyd cefnogaeth y gymuned gyfan, ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr.  Codwyd y swm anrhydeddus o £319.60.

 

Ymweliadau Blynyddol
Cafwyd tripiau gwerth chweil eto eleni gyda phawb wedi mwynhau eu hunain. Bu plant Meithrin a Derbyn yn ymweld â Taclau Taid a Fferm y Foel, Blwyddyn 1 a 2 yn Gelli Gyffwrdd, Blwyddyn 3 a 4 yn y sinema a bowlio 10 yn Llandudno a Blwyddyn 5 a 6 yn Sw Gaer.

Heddlu
Bu plant Blwyddyn Derbyn ac 1 yn ymweld â Swyddfa’r Heddlu yn Llangefni yn ddiweddar. Cafwyd bore difyr iawn yn dysgu am swydd yr heddwas. Roedd pawb wedi mwynhau’r arddangosfa gan PC Gordon Topps a’r ci, Vos. Diolch i PCSO Katy Hughes a gweddill y staff am y croeso cynnes.

Caerdydd

Aeth rhai o aelodau’r Urdd o Flwyddyn 5 a 6 i Gaerdydd  am dri diwrnod o hwyl a sbri. Cafwyd tywydd da ac amser gwych yn ymweld â sawl atyniad megis Sain Ffagan, Stadiwm y Mileniwm a’r Cynulliad yn ogystal â gwneud amrywiol weithgareddau. Diolch o galon i Miss Lois Evans a Miss Delyth Parry am eu gofal o’r plant.

Cwpan yr Hafod
Yn ôl traddodiad bu plant Blwyddyn 5 a 6 yn cystadlu unwaith yn rhagor am Gwpan yr Hafod yn erbyn Ysgol Cemaes. Ennill bu hanes y bechgyn yn y gêm pêl droed o 7 gôl i 0  a cholli bydd hanes y genethod yn y gêm hoci o 3 gôl i 2 .

 

Mabolgampau
Cafwyd prynhawn bendigedig o braf i gynnal mabolgampau’r ysgol. Bu cystadlu brwd ymysg y plant gyda pawb yn mwynhau cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau. Y tŷ buddugol oedd Mechell gyda Geirian yn ail,   Ewryd yn drydydd a Cemlyn yn bedwerydd. Diolch i bawb â fu’n helpu ar y diwrnod ac i’r holl rieni â ddaeth i gefnogi’r plant.

Ffarwelio
Cafwyd gwasanaeth llawn atgofion wrth ffarwelio a phlant Blwyddyn 6 ar ddiwedd tymor yr Haf. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.
Gyda thristwch rydym hefyd yn ffarwelio a Ms Angharad de Bruin sydd wedi bod yn athrawes yn yr ysgol ers saith mlynedd. Dymunwn pob lwc iddi yn y dyfodol.

Presenoldeb
Llongyfarchiadau  mawr i Hannah Roberts (Blwyddyn Meithrin), Michael Blankley (Blwyddyn 5) a Katy Royle (Blwyddyn 6) am fod yn bresennol yn yr ysgol bob dydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ardderchog.

Diolch
Diolch yn fawr i Miss Delyth Parry a Miss Ruth Jones a fu’n gweithio yn yr ysgol dros dro yn ystod absenoldeb dwy athrawes. Dymuniadau gorau i’r ddwy yn eu swyddi newydd.

ESTYN
Diolch yn fawr i bawb am y gefnogaeth yn ystod ein Arolwg. Bydd yr adroddiad yn cael ei chyhoeddi ar Awst 12fed ar safwe Estyn.

Trawsgwlad
Llongyfarchiadau mawr i bawb a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol yn y trawsgwlad yn Llangefni. Cafwyd noson o fwynhau cefnogi'r plant yn cymryd rhan ac fe wnaeth pawb yn wych! Llongyfarchiadau gwresog hefyd i Sol Williams, blwyddyn 6 ar ddod yn gyntaf yn ei ras o redeg milltir yn erbyn ysgolion Môn. Da iawn ti Sol!

Athletau'r Urdd
Llwyddodd nifer o'n disgyblion i gyrraedd y rownd nesaf o'r athletau a gafwyd ei gynnal yn Nhreborth wythnos ddiwethaf. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, yn enwedig Harri Williams (bl4) a Holly Jones (bl6) a gafodd 2il yn eu cystadleuthau nhw, ac fe fyddent yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Pob lwc i chi yno!

Marchogaeth
Llongyfarchiadau mawr i Gwawr (bl6) ar ddod yn 3ydd mewn cystadleuaeth marchogaeth i oedolion. Y gemau Olympaidd nesaf Gwawr?? Da iawn ti!

Robert Mitchell
Daeth yr athletwr Robert Mitchell i'r ysgol i gynnal gweithgareddau chwaraeon ac yna sesiynau gofyn ac ateb yn ddiweddar. Mae Rob yn arbenigo mewn naid uchel ac fe ddangosodd ei dalent wrth neidio dros y biano!! Lwcus nad oedd Mrs DeBruin ddim yn ei chanu ar y pryd! Fe wnaeth pawb fwynhau bod yn ei gwmni ac roedd ei straeon yn ysbrydoliaeth i ni gyd!

Wylfa
Bu blwyddyn 3 a 4 yn Wylfa eto yn dysgu am wahanol rymoedd. Cafodd pawb chwarae gemau i ddysgu am y grymoedd a chael hwyl yn defnyddio'r gwahanol offer. Diolch i Tracey a gweddill y staff yno am y croeso cynnes unwaith eto.


Beicio
Cafodd plant Blwyddyn Meithrin, Derbyn ac 1 fore bendigedig yn dysgu beicio’n ddiogel o dan oruchwyliaeth Mrs Ceri Williams o Adran y Priffyrdd. Ar ôl y wers buont yn cymryd rhan mewn beicio noddedig. Diolch o galon i bawb a fu’n noddi’r plant a chasglwyd £586 er mwyn prynu tŷ bach twt ar gyfer yr ardal allan.

Swtan
Bu disgyblion Blwyddyn Derbyn ac 1 yn ymweld â bwthyn Swtan i ddysgu am sut roedd pobl y byw ers talwm. Roedd y plant wedi mwynhau cael edrych ar yr hen arteffactau. Diolch i bawb am y croeso cynnes.

Dosbarth 1
Yn ystod y tymor hwn bu plant Dosbarth 1 yn dysgu am bobl sy’n helpu. Diolch yn fawr i Mr Rhun ap Iorwerth, aelod Cynulliad Ynys Môn am dreulio’r bore gyda’r plant yn siarad am sut mae o’n helpu pobl. Roedd pawb wedi dysgu llawer ac wedi mwynhau’n fawr iawn.

Babi Newydd
Llongyfarchiadau i Ms Dawn Hughes a’i phartner, Rob ar enedigaeth merch bach, Seren Alwen. Pob bendith i’r teulu bach.

PC Brian Jones
Braf oedd gweld PC Brian Jones yn yr ysgol unwaith eto. Bu’n ymweld â phob dosbarth yn trafod peryglon dieithriaid a diogelwch sgwrsfannau ar y We gyda’r plant.

Y Fferm
Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen fore bendigedig ar y fferm yng nghwmni Mrs. Sonia Davies a theulu Cefn Coch. Bu’r plant yn cael gweld yr amrywiaeth o anifeiliaid sydd ar y fferm ac yn hoff iawn o wylio’r fuwch yn cael ei godro. Diolch o galon am y croeso cynnes.

Gala Nofio
Llongyfarchiadau i Abigail Rooke a ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth nofio ar y cefn ac yn ail yn y gystadleuaeth nofio broga yng ngala nofio ysgolion Ynys Môn. Llongyfarchiadau hefyd i Sol Williams a ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth nofio ar y cefn. Da iawn chi.

Pennaeth Cynorthwyol
Llongyfarchiadau i Miss Yvonne Jones ar ei swydd newydd fel Pennaeth Cynorthwyol yr ysgol.

 

Gwanwyn 2014

Mawrth ac Ebrill 2014

Dydd Gwyl Dewi
Bu llawer o weithgareddau yn cymryd lle yn yr ysgol i ddathlu diwrnod ein Nawddsant. Bu’r plant yn gwisgo crysau coch a gwisgoedd traddodiadol Cymreig. Cafwyd cinio o gig oen blasus gan Anti Sharon a staff y gegin.

Eisteddfod yr Urdd
Bu amrhyw o blant yn cystadlu eleni yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Amlwch. Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cymryd rhan.

Diwrnod y Llyfr
Eto eleni bu’r ysgol yn dathlu Diwrnod y Llyfr. Bu’r plant yn gwisgo fel cymeriad o lyfr ac yn cyfnewid llyfrau.

Manceinion
Yn ddiweddar, aeth disgyblion blynyddoedd 3-6 ar daith i Fanceinion i ymweld â'r ganolfan gelf sef y Lowry Centre, ac yna ymlaen i ymweld a'r Mosg yng nghanol Manceinion. Mae'r disgyblion wedi bod yn astudio'r grefydd Islam, a chafwyd croeso cynnes gan Mr Saad Lequaat yn y Mosg. Cafodd y disgyblion fynd i weld pob rhan o'r Mosg a chael siarad gyda'r bobl a oedd yn addoli yno. Roedd oedd pawb wedi mwynhau y profiad dros ben!

Gala Nofio Amlwch
Aeth criw o blant i gymryd rhan mewn gala nofio yng Nghanolfan Hamdden Amlwch. Roedd llawer o ysgolion yno ac roedd pawb wedi mwynhau. Dyma'r canlyniadau: Abigail (bl6) 1af ac 2il mewn dwy ras, Sol (bl 6) 2il, Ben (bl5) 2il, Catrin (bl4) 2il a Holly (bl6) a Guto (bl 4) yn 4ydd yn eu ras hwy. Hefyd daeth tim blwyddyn 6 yn 2il yn y ras gyfnewid. Da iawn chi!

Trawsgwlad Amlwch
Aeth 40 o blant yr ysgol o flynyddoedd 3-6 i gaeau Canolfan Hamdden Amlwch i gymryd rhan mewn ras trawsgwlad. Roedd y 10 cyntaf yn y bedair ras yn cael mynd ymlaen i'r rownd nesaf yn Llangefni. Llwyddodd llawer iawn o ddisgyblion i fynd ymlaen i'r rownd nesaf ac fe gafodd disgyblion ysgol Llanfechell 1af ym mhob ras. Da iawn chi a phob lwc i bawb yn y rownd nesaf!

Dewi Disglair
Cafodd plant Meithrin a Derbyn ddysgu am drydan gyda Dewi Disglair a Thîm Addysg yr Wylfa. Roedd pawb wedi mwynhau cael cymryd rhan yn y gweithgareddau a dysgwyd gwers bwysig iawn am beryglon chwarae gyda thrydan.

Bore Coffi
Cynhaliwyd bore coffi yn y neuadd yn ddiweddar. Diolch i bawb am eu rhoddion hael ac am helpu i wneud yr achlysur yn un llwyddiannus iawn. Cafwyd cefnogaeth y gymuned gyfan, ac rydym yn hynod ddiolchgar. Codwyd y swm anrhydeddus o £279, a bwriedir defnyddio’r arian i brynu adnoddau i’r ysgol

Ail-gylchu
Bu swyddogion o’r Cyngor yn ymweld â’r ysgol i siarad gyda phlant y Cyfnod Sylfaen am ail-gylchu. Trefnwyd Ffair Ffeirio Teganau lle bu’r plant yn cyfnewid hen deganau. Cafwyd ymateb da iawn gyda nifer o deganau yn cael eu cyflwyno i’r ffair. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Ffair Lyfrau
Cynhaliwyd ffair lyfrau yn yr ysgol yn ddiweddar. Roedd yn ffair yn hynod lwyddiannus ac fe lwyddwyd i wneud digon o arian fel bod yr ysgol yn derbyn gwerth £187 o lyfrau am ddim. Diolch yn fawr i chwi oll am eich cefnogaeth.

Heddlu
Bu PCSO Les Ellis a Katy Hughes yn ymweld â’r ysgol er mwyn codi ymwybyddiaeth plant Meithrin a Derbyn o beryglon siarad gyda dieithriaid. Yn gymysg â’r hwyl roedd neges difrifol iawn a’r plant yn sicr wedi deall y neges honno.

Mr Dennis Carter
Eto eleni bu’n bleser croesawu’r awdur Mr Dennis Carter i’r ysgol i weithio gyda phlant yr Adran Iau. Cawsant hwyl yn actio a chreu storiau diddorol.

Y Pasg
Ar y dydd Gwener cyn Gwyliau’r Pasg bu plant ieuengaf yr ysgol yn cyfansoddi cân am yr hen draddodiadau lleol o glapio am wyau. Defnyddwyd y rhigwm gwreiddiol ac yna cyfansoddi rhigymau tebyg o’r newydd, i’w canu gyda Mr Arfon Wyn.
Dyma rai a ddaeth o waith cyfansoddi y plant:

Clap Clap gofyn un
Wy bach del i mi fy hun.

Clap Clap gofyn wy
Hogyn bach ar y plwy. ( y rhigwm gwreiddiol)

Clap Clap gofyn dau
‘Sgwelwch yn dda gawn ni wyau.

Clap Clap gofyn tri
Dau i mi ac un i ti!

Clap Clap gofyn mwy
Dyrwch i mi wy ar lwy

Clap Clap gofyn wya’
‘Sgwni pwy a gaiff y mwya’?

Tarian Albert Owen
Cynhaliwyd rownd gyntaf cystadleuaeth pêl-droed Tarian Albert Owen yn Ysgol Llan yn erbyn Ysgol Bodedern. Bu’n gêm gyffrous iawn gyda Ysgol Llan yn ennill o 3 gôl i 0 . Da iawn chi hogia a phob lwc yn y rownd nesa yn erbyn Ysgol Llanfairpwll. Diolch o galon i Mrs Sonia Davies am ei chymorth gyda hyfforddi’r tîm.

Ffarwelio
Gyda thristwch rydym yn ffarwelio a Miss Michelle Hussey a fu’n gymhorthydd intigreiddio yn yr ysgol ers sawl blwyddyn. Rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei gwaith caled a dymunwn y gorau iddi yn ei swydd newydd.


Ionawr a Chwefror 2014

Salwch
Dymunwn wellhad buan i Anti Sharon, y Gogyddes sydd wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty Walton, Lerpwl.

Wythnos Brecwast 2014
Bu disgyblion yr ysgol yn dathlu Wythnos Brecwast yn ystod mis Chwefror. Cafwyd cyfle i baratoi a blasu gwahanol fathau o frecwast gan gynnwys uwd, croissants a muffins.

Gala Nofio Caerdydd
Llwyddodd Abigail o flwyddyn 6 i fynd i Gaerdydd i gynhrychioli Môn mewn cystadleuaeth Gala Nofio. Roedd wedi gorfod cymryd rhan mewn amryw o rasus cyn llwyddo i fynd ymlaen i Gaerdydd, ac roedd wedi mwynhau pob eiliad. Dywedodd fod y safon yng Nghaerdydd yn uchel iawn ac ni lwyddodd i ennill ei ras y tro yma. Da iawn ti Abigail a phob lwc i ti y flwyddyn nesaf!

Pêl rwyd Rhanbarth Môn
Yn ddiweddar, aeth tim pel rwyd yr ysgol i Ganolfan Hamdden Amlwch, er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth Pel rwyd rhanbarth Môn. Roedd llawer o ysgolion yno ac roedd y safon yn uchel iawn. Llwyddodd y tim i ddod yn bedwerydd drwy ysgolion Môn! Da iawn chi genod!

Dathlu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
Bu'r ysgol yn dathlu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn ddiweddar, ac roedd y plant i gyd yn cael dod i'r ysgol wedi gwisgo eu crysau rygbi i gynhrychioli'r gwahanol wledydd. Cafwyd llawer o hwyl a phawb yn edrych yn smart dros ben!

Llanddwyn
Bu plant Dosbarth 1 yn ymweld ag Ynys Llanddwyn fel rhan o’u gwaith dosbarth ar Santes Dwynwen. Cafwyd diwrnod bendiedig yn cerdded ar hyd y traeth i weld yr Eglwys. Diolch i Mrs Karen Rawlins, Cyfoeth Naturiol Cymru am ein tywys ar hyd y daith.

Sioe Paid Cyffwrdd! Dweud!
Bu’r consuriwr Mark Roberts yn ymweld â’r ysgol er mwyn codi ymwybyddiaeth y plant o beryglon cyffuriau. Yn gymysg â’r chwerthin a’r hwyl roedd neges difrifol iawn a’r plant yn sicr wedi deall y neges honno.

Dosbarth 1
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a Derbyn yn ymweld a iard adeiladu Huws Gray yn Amlwch yn ddiweddar. Cawsant gyfle i edrych ar yr holl offer sydd ei angen i adeiladu tŷ. Diolch yn fawr i’r staff am y croeso.

Diolch i Mr Iwan Lloyd Williams a Mr Daniel Backhouse, adeiladwyr lleol am ddod i’r ysgol i siarad gyda plant Meithrin a Derbyn am eu gwaith. Roedd y plant wedi mwynhau’r profiad yn fawr ac wedi cael llawer o hwyl yn helpu Iwan a Daniel i adeiladu wal.

PC Brian Jones
Braf oedd gweld PC Brian Jones yn yr ysgol unwaith eto. Bu’n ymweld â phob dosbarth yn trafod ymddygiad gwrth-gymdeithasol gyda’r plant.

Wylfa
Bu disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Yr Wylfa yn ddiweddar. Cafodd y plant ddiwrnod hynod o ddiddorol. Nid yn unig cawsant gyfle i ddysgu am gylchedau trydan ond fe ddysgon am beryglon trydan hefyd. Hoffwn ddiolch i staff Wylfa am baratoi gweithgareddau addysgiadol a hwyliog i’r plant.

Hydref 2013

Tachwedd a Rhagfyr 2013

Gwasanaeth y Cofio
Gwahoddwyd Côr yr Ysgol i ganu yng Nghwasanaeth y Cofio yn Neuadd Bentref Llanfachraeth ar Tachwedd yr 11eg. Canodd y côr ddwy gân sef ‘Dod ar fy Mhen’ i osodiad cerdd dant ac yna ‘Diolch i’r Iôr’. Roedd yn fraint cael bod yn rhan o’r gwasanaeth teimladwy hwn. Diolch i Mrs de Bruin am hyffroddi’r plant ac i’r plant a’u rhieni am eu cefnogaeth.

Plant Mewn Angen
Bu’r ysgol yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ar Ddydd Gwener Tachwedd 15fed er mwyn casglu arian tuag at elusen Plant Mewn Angen. Cafwyd cyfraniad ardderchog o £314. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Garej Llanfechell
Cafodd plant Blwyddyn 1,Derbyn a Meithrin fore diddorol iawn yn ddiweddar yn Garej Llan. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch o galon i staff y Garej am eu croeso.

Ffair Nadolig
Eto eleni cafwyd ffair Nadolig llwyddiannus iawn yn yr ysgol. Gwnaethpwyd elw da iawn o £533 tuag at yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r rhai a fu’n helpu ac i bawb a gyfranodd.

Operation Christmas Child
Mae’r disgyblion wedi bod yn hynod o brysur yn llenwi bocsys ‘sgidiau ar gyfer yr elusen”Samaritan’s Purse”. Casglwyd oddeutu 12 o focsys eleni. Diolch i bawb am eu parodrwydd i gefnogi.

Gwasanaeth Nadolig
Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig bendigedig eleni yn yr ysgol. Diolch i’r plant am eu gwaith caled ac i’r holl rieni a ffrindiau am eu cefnogaeth.

Cinio Nadolig
Eto eleni cafwyd cinio Nadolig blasus iawn wedi ei baratoi gan staff y gegin. Diolch iddynt am eu gwaith caled.

Siôn Corn Wylfa
Aeth plant Meithrin a Derbyn i weld Siôn Corn yn ei Grotto yng Nghanolfan Ymwelwyr Wylfa. Mwynhaodd y plant y sgwrs gyda Siôn Corn a’r lluniaeth oedd wedi ei baratoi ar eu cyfer. Diolch i staff y Ganolfan am eu croeso.

Sioe
Bu plant y Cyfnod Sylfaen yn gwylio Sioe Cyw yn ddiweddar yn Llangefni tra bu plant yr Adran Iau yn Landudno yn gwylio panto ‘Sleeping Beauty’. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.

Diogelwch y Ffordd
Diolch i Mrs Ceri Williams o Adran Priffydd y Cyngor am ddod i’r ysgol i godi ymwybyddiaeth plant Blwyddyn Derbyn a Meithrin o ddiogelwch y ffordd ac i’w hyfforddi ar sut i groesi’r ffordd yn ddiogel.


Hydref 2013

Pennaeth Newydd
Llongyfarchiadau i Mrs Meinir Roberts sydd wedi ei phenodi yn Bennaeth ar yr ysgol. Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd newydd.

Blwyddyn 3 a 4
Bu disgyblion BLwyddyn 3 a 4 yn ymweld â chanolfan Ymwelwyr yr Wylfa’n ddiweddar. Buont yn treulio’r diwrnod mewn gweithdy Gwyddonol. Cawsant ddiwrnod hynod o ddifyr yn ymchwilio ac yn dysgu am sain a sut rydym ni’n clywed. Diolch i staff yr Wylfa am drefnu gweithgareddau hwyliog ond oedd hefyd yn addysgiadol.

Sw Bae Colwyn
Fel rhan o’u gwaith dosbarth bu plant y Cyfnod Sylfaen yn ymweld â’r Sw Fynydd ym Mae Colwyn. Roedd pawb wedi mwynhau gweld yr holl anifeiliaid yn enwedig y mwnciod a’r pengwiniaid. Diolch o galon i bawb am eu cymorth yn ystod yr ymweliad.

Diolchgarwch
Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yn yr ysgol eleni. Braf oedd gweld y neuadd yn llawn o rieni a ffrindiau’r ysgol. Yn ystod y Gwasanaeth cafodd y plant gyfle i gyflwyno anrhegion o ffrwythau a llysiau. Bydd y rhoddion yn cael eu dosbarthu i’r di-gartref drwy’r elusen Lighthouse ac i’r banc bwyd yn Amlwch. Diolch i chwi blant am fod mor hael ac am wneud eich rhan mor dda.

Bore Coffi Macmillan
Bu rhai o aelodau’r Cyngor Ysgol yn trefnu Bore Coffi tuag at elusen cancr Macmillan. Cafodd y disgyblion gyfle i brynu cacen a diod am 50c. Gwnaed elw o £44.50 tuag at yr elusen.

Diwrnod Roald Dahl
Ar Ddydd Gwener, Medi 27, dathlwyd diwrnod Roald Dahl yn yr ysgol. Roedd yn gyfle i’r disgyblion ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel unrhyw gymeriad o straeon Roald Dahl gan gyfrannu’n ariannol am gael gwneud hyn. Casglwyd £67.00 tuag at elusen plant Roald Dahl.

Ymweliad Wylfa
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 i ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Wylfa yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i fynd ar daith natur ac yna gweithio yn y ganolfan yn ystod y prynhawn. Diolch i bawb yn Wylfa am y croeso.

Dydd Gwener Masnach Deg
Roedd Dydd Gwener, Hydref 18, yn gyfle i’r disgyblion brynu ffrwythau a byrbrydiau Masnach Deg yn yr ysgol. Bydd y weithgaredd yn cefnogi gwaith yr ysgol i dderbyn statws Ysgol Masnach Deg unwaith eto y flwyddyn yma.

Cyfeiriannu Blwyddyn 6
Fe aeth blwyddyn 6 i Lanfaethlu gyda chriw Chwaraeon Cymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfeiriannu. Cafodd y plant lawer o hwyl yn defnyddio gwahanol fapiau er mwyn dod o hyd i arwyddion a chliwiau. Roedd rhaid iddynt ddod o hyd i 9 cliw ac roedd ganddynt 6 map. Llwyddodd pawb i ddod o hyd i'r cliwiau, ac roedd pawb wedi blino ar ôl yr holl redeg!

Urdd
Eleni, mae 73 o blant yr ysgol wedi ymaelodi gyda'r Urdd! Bydd pawb yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau yn ystod y flwyddyn, ac fe fydd blwyddyn 5 a 6 yn cael y cyfle i fynd i Gaerdydd ddiwedd y flwyddyn. Bydd Mistar Urdd yn hapus iawn!

Pelrwyd Ynys Môn
Yn ddiweddar, aeth tim pelrwyd genethod i Blas Arthur, Llangefni, i gymryd rhan mewn twrnament pel rwyd dros Ynys Mon i gyd. Daeth llawer o ysgolion i'r twrnament, ac fe gafodd y plant lawer iawn o hwyl a chreu ffrindiau newydd! Llwyddodd y tim i gael ail allan o'r holl ysgolion ac fe gafodd pawb fedal i gofio. Da iawn chi genod!

Disgo Calan Gaeaf
Cafodd plant yr ysgol ddisgo Calan Gaeaf yn ddiweddar. Roeddynt wedi gwisgo yn ddychrynllyd iawn ac fe wnaeth Evan Harrison o flwyddyn 1 a Tommy Torr o flwyddyn 4 ennill gwobr am y wisg ffansi orau. Cafodd y plant gŵn poeth, creision, diod a fferins yn ogystal â'r disgo gwych!


Medi 2013

Croeso
Croeso mawr i bawb yn ôl i’r ysgol. Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf ac yn barod i dorchi llewys a gweithio’n galed! Mae 10 o blant newydd gennym yn y Dosbarth Meithrin eleni a phawb i weld hyd yn hyn wedi ymgartrefu’n hapus yn ein plith.


Cystadleuaeth Athrawon Gorau!

Ydych chi'n adnabod athro/athrawes sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'ch bywyd chi? Enwebwch nawr drwy'r linc isod:

Cystadleuaeth Athrawon Gorau! - cliciwch yma


Twrnament Pelrwyd

Llongyfarchiadau eto eleni i dim pelrwyd yr ysgol, ar ddod yn ail mewn twrnament ysgolion Môn. Cafodd y genod y cyfle i chwarae wyth gem ac fe ennillwyd 5, 2 yn gyfartal a cholli un. Roedd Plas Arthur, Llangefni yn llawn o blant o wahanol ysgolion a phawb wedi mwynhau. Da iawn chi genod!


Pennaeth Newydd!

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Meinir Roberts ar dderbyn ei swydd newydd fel Pennaeth Ysgol Llanfechell.

Mae Mrs Roberts wedi bod yn Bennaeth mewn gofal yma ers tro ond daeth y newyddion gwych ddydd Gwener ei bod wedi cael y swydd Pennaeth.

Hoffai'r staff a'r plant eich llongyfarch chi'n fawr iawn Mrs Roberts!

 

Haf 2013

Gorffennaf 2013

Ymweliad diwedd blwyddyn Blwyddyn 1 a 2
Bu disgyblion Bl 1 a 2 ar daith ar y trên bach i ben yr Wyddfa. Cafwyd diwrnod diddorol a phleserus iawn gan ymwled â’r parc yn Llanberis i gychwyn a chael picnic yn yr orsaf cyn dal y trên a chychwyn ar y daith. Roedd y plant wrth eu boddau yn ystod y daith yn canu caneuon amrywiol, gwneud lluniau, cymryd rhan mewn cwis a chwilio am wahanol bethau o’u cwmpas. Roedd yn ddiwrnod bythgofiadwy a phawb wedi mwynhau’r hufen ia cyn cychwyn yn ôl am Lanfechell.

Ysgol Masnach Deg
Mae’r ysgol wedi derbyn statws Ysgol Masnach Deg eto eleni. Roedd yr aseswyr yn hapus iawn gyda’r gwaith sy’n cael ei wneud yma yn yr ysgol ac yn nodi bod yr ysgol yn “llawn haeddu statws Masnach Deg” am y flwyddyn nesaf.

Cyngor Ysgol
Yn dilyn etholiadau diweddar, mae’r Cyngor Ysgol wedi’i sefydlu ar gyfer y flwyddyn ysgol 2013 – 2014. Yr aelodau fydd:
Mia ac Isabella(Blwyddyn 1), Indiana a Sam(Blwyddyn 2), Rwth ac Alan(Blwyddyn 3), Gracie a Harri(Blwyddyn 4), Sara a Mikey (Blwyddyn 5), Wendy a Sol (Blwyddyn 6), Gwawr a Tommy (cynrychiolwyr Dosbarth Meithrin a Derbyn). Llongyfarchiadau i chi i gyd ac edrychwn ymlaen i ddarllen mwy o hanes y cyngor yn ystod y flwyddyn.

Glan Llyn
Aeth rhai o aelodau’r Urdd o Flwyddyn 5 a 6 i Glan Llyn ger y Bala am benwythnos o hwyl a sbri. Cafwyd tywydd da ac amser gwych yn gwneud amrywiol weithgareddau. Diolch o galon i Mrs Angharad de Bruin ac Mrs Sonia Davies am eu gofal o’r plant.

Bâd Achub
Fel rhan o’u gwaith dosbarth bu plant Derbyn yn ymweld â Gorsaf y Bâd Achub ym Moelfre. Cafwyd cyfle i weld y ddau fâd achub a gweld yr holl offer sy’n cael ei ddefnyddio wrth fynd allan ar y môr mewn argyfwng. Roedd yn fore difyr a diddorol iawn. Diolch i staff y Ganolfan am y croeso cynnes.

PC Brian Jones
Braf oedd gweld PC Brian Jones yn yr ysgol unwaith eto. Bu’n ymweld â phob dosbarth yn trafod meddyginiaeth a chyffuriau gyda’r plant.

Trip i Sea Aquarium, Y Rhyl
Treuliodd plant blwyddyn 3 a 4 diwrnod difyr iawn yn y Sea Aquarium, y Rhyl. Roedd y plant wrth eu boddau yn chwilio am atebion i gwestiynau gwahanol ac yn dysgu am bob math o greaduriaid y môr – a rhai ohonynt yn ddigon od a hyll! Uchafbwynt yr ymweliad oedd gweld sioe y morloi, er ei bod yn bwrw glaw!

Heulfan, Y Rhyl
Aeth plant Blwyddyn 5 a 6 i’r Heulfan yn y Rhyl ar gyfer eu trip diwedd y flwyddyn. Cafodd pawb lawer iawn o hwyl yn nofio a chael mynd ar y sleidiau. Cawsom ginio yn y caffi a hufen iâ ac yna cafodd pawb gyfle i fynd i’r siop. Roedd pawb wedi cael gymaint o hwyl, roedd rhai yn cysgu ar y bws ar y ffordd adref!

Traeth Cemaes
Bu plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn ar ymweliad â Thraeth Cemaes. Roedd y tywydd yn fendigedig a bu pawb wrth eu bodd yn gwneud cestyll tywod a sblasio yn y môr. Diolch yn fawr i Anti Ceri am yr loli iâ ac i Mrs Emma Harrison am ei chymorth.

Mabolgampau
Cafwyd prynhawn bendigedig o braf i gynnal mabolgampau’r ysgol. Bu cystadlu brwd ymysg y plant gyda pawb yn mwynhau cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau. Y tŷ buddugol oedd Mechell gyda Geirian yn ail, Cemlyn yn drydydd ac Ewryd yn bedwerydd. Diolch i bawb â fu’n helpu ar y diwrnod ac i’r holl rieni â ddaeth i gefnogi’r plant.

Ffarwelio
Cafwyd gwasanaeth llawn atgofion wrth ffarwelio a blant Blwyddyn 6 ar ddiwedd tymor yr Haf. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.


Go Dad Run

plant Bu pawb yn gwisgo’i fyny yn ddiweddar er mwyn casglu arian i ymgyrch Go Dad Run er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r gwahanol mathau o salwch sy’n effeithio ar ddynion. Diolch yn fawr i bawb a fu’n cymryd rhan ac fe gasglwyd y sŵm ardderchog o £67.50. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Helfa Drysor
Cafwyd helfa drysor o amgylch yr ardal er mwyn casglu arian i’r ysgol. Cafodd pawb llawer iawn o hwyl yn ceisio dyfalu’r atebion gyda thîm Siôn Tegwyn a Catrin Elen yn fuddigol. Diolch o galon i bawb a fu’n cymryd rhan ac i Mrs Sandra Owen a Mrs Janet Edwards am drefnu’r helfa.

Taith Gerdded
Bu plant yr ysgol ar daith gerdded noddedig o amgylch y pentref. Casglwyd £1,600 er mwyn talu am deithiau addysgiadol diwedd blwyddyn i’r plant. Diolch o galon i bawb a fu’n cefnogi, i’r rhieni a fu’n cynorthwyo ar y daith ac i Mrs Nerys Jones am baratoi’r lluniaeth yn yr ysgol ar ôl y daith.

Cwpan yr Hafod
Yn ôl traddodiad bu plant Blwyddyn 5 a 6 yn cystadlu unwaith yn rhagor am Gwpan yr Hafod yn erbyn Ysgol Cemaes. Ennill bu hanes y bechgyn yn y gêm pêl droed o 15 gôl i 0 a cholli bydd hanes y genethod yn y gêm hoci o 5 gôl i 1.

Mabolgampau Urdd
Yn ddiweddar, aeth criw o’r ysgol i Ysgol Gynradd Amlwch i gymryd rhan ym Mabolgampau’r Urdd. Roedd y safon unwaith eto’n uchel ac fe lwyddodd rhai o’r plant fynd i gynrychioli’r dalgylch yn y rhanbarth yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Da iawn i bawb a gymrodd rhan yn y mabolgampau!

Pêl-droed Bangor
Ers gwyliau hanner tymor, mae hyfforddwyr tîm pêl-droed Bangor wedi bod yn dod i’r ysgol bob dydd Mercher, i gynnal awr o sesiwn gweithgareddau darllen ac awr o sesiwn pêl-droed. Pwrpas y prosiect yma yw i geisio hybu darllen a chodi lefelau darllen y plant. Mae pawb yn mwynhau ac yn frwdfrydig iawn.

Wylfa
Bu plant yr Adran Iau yn cymryd rhan mewn sialens Beirianneg gan Wylfa. Roedd pob ysgol yn cael mentor i ddod i weithio efo’r plant i adeiladu tyrbin gwynt. Roedd llawer o waith ymchwilio a dylunio cyn adeiladu’r tyrbin. Tasg arall oedd ymchwilio i mewn i ôl troed carbon yr ysgol a beth y gallwn ei wneud i’w wella. Cafodd Blwyddyn 3 a 4 y cyfle hefyd i greu posteri diogelwch. Ar ddiwedd y sialens, roedd pob ysgol yn cael eu gwahodd i Wylfa er mwyn i’r beirniaid gael penderfynu ar y gwaith gorau. Cafodd yr ysgol y pedwerydd wobr ac hoffem ddiolch yn fawr i’r mentor Nick Edwards am ei help.

Brynddu
Fel rhan o’n thema y tymor yma, cafodd plant yr Adran Iau y cyfle i fynd i Brynddu at Mr Grove-White a Mr Ben Stammers. Roedd un grŵp yn cael hanes William Buckley gan Mr Grove-White a chael mynd o amgylch y tŷ, a’r grŵp arall yn archwilio’r gerddi a’r pyllau dŵr am wahanol greaduriaid. Diolch yn fawr i’r ddau am y gwahoddiad.

Boxercise
Bob nos Fercher am chwech wythnos mae plant Blwyddyn 6 wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiynau Boxercise. Maent wedi dysgu llawer o sgiliau newydd yn ogystal â phwysigrwydd hunan-reolaeth, canolbwyntio a dangos pharch. Da iawn chi!

Pêl-droed / Pêl-rwyd Urdd
Bu’r tîm pêl-droed a phêl-rwyd yr ysgol yn Ysgol Moelfre i gymryd rhan yn nhwrnament yr Urdd. Roedd pump ysgol yn cymryd rhan ac fe ddaeth yr ysgol yn ail yn y ddwy gystadleuaeth. Da iawn chi blant!


Ffair Lyfrau
Cynhaliwyd ffair lyfrau yn yr ysgol yn ddiweddar. Roedd yn ffair yn hynod lwyddiannus ac fe lwyddwyd i wneud digon o arian fel bod yr ysgol yn derbyn gwerth £163 o lyfrau am ddim. Diolch yn fawr i chwi oll am eich cefnogaeth.

Tarian Albert Owen
Llwyddodd tîm pel-droed yr ysgol i fynd i’r ail rownd yn nhwrnamant Tarian Albert Owen yn erbyn Ysgol Esceifiog, Gaerwen. Colli bu hanes yr hogia o 2-1.

PC Brian Jones
Braf oedd gweld PC Brian Jones yn yr ysgol unwaith eto. Bu’n ymweld â phob dosbarth yn trafod ymddygiad gyda’r plant.

Derbyn a Meithrin

Dawn Yn ystod y tymor hwn bu plant blwyddyn Meithrin a Derbyn yn dysgu am yr ardd. Diolch i Mrs Dawn Jones o siop Blodyn Tatws yng Nghemaes am dreulio’r pnawn gyda’r plant yn siarad am ei gwaith. Roedd pawb wedi mwynhau’n fawr iawn.

Cynllun Ysgolion Iach Ynys Mon

disgyblion Yn dilyn ein gwaith ar yr amgylchedd, mae’r ysgol wedi bod yn llwyddiannus ac wedi derbyn gwobr Cam 4 yng nghynllun Ysgolion Iach Ynys Mon. Cafwyd seremoni wobrwyo yng ngwesty Tre-Ysgawen, Capel Coch yn ddiweddar. Dyma Cari Jones a Colette Wright yn derbyn y wobr ar ran yr ysgol.

Ysgol Solar
Mae’r ysgol yn parhau i geisio codi arian i gyrraedd ein targed o £8000 er mwyn cael paneli solar ar do’r ysgol. Bu teulu o ddisgyblion yr ysgol, Jac Lloyd Williams, Sophie Lloyd Williams a Chloe Lloyd Williams, ar daith beicio noddedig yn ddiweddar, a chasglwyd £40 tuag at yr achos. Da iawn chi a diolch yn fawr am gefnogi. Os oes unrhyw un arall a diddordeb cefnogi ein prosiect yna cysylltwch a’r ysgol.

Cemlyn
Aeth plant yr Adran Iau i astudio bywyd gwyllt ar draeth Cemlyn yn ddiweddar. Death Mr. Ben Stammer yno i’w helpu ac fe gafodd pawb hwyl yn chwilio am wahanol graduriaid. Bydd Mr. Stammer yn dod i’r ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf i wneud mwy o waith gyda’r plant.

Oriel Môn, Eglwys Llanallgo a Moelfre
Cafodd plant yr Adran Iau y pleser o ymweld ag Oriel Môn yn Llangefni i edrych ar arteffactau o’r Royal Charter ac i astudio’r lluniau oedd yno. Yna aethant i’r Eglwys yn Llanallgo i gael y stori a’r hanes am y llong gan Mrs Falmai Rees ac i weld y gof golofn. Aethant ymlaen wedyn i weld y cychod ym Moelfre. Cafodd pawb hwyl ac roeddent wedi dygu llawer iawn am y Royal Charter.

Pili Palas

plant yn pili palas Bu plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn ar daith i Pili Palas. Cafwyd diwrnod diddorol iawn yn edrych ar wahanol drychfilod ac anifeiliaid. Ar ôl cinio cawsant gyfle i fynd i’r parc ac ar y gastell neidio. Cliciwch yma i weld y lluniau

Croesawu ein Cyfeillion Cochlyd!
Daeth Manon Keir o Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru i Ysgol Llanfechell yn ddiweddar i roi neges bwysig i’r plant am y perygl o golli’r wiwer goch frodorol yn llwyr oherwydd ei bod yn cystadlu gyda’r wiwer lwyd am fwyd, a hefyd yn gallu dal firws peryglus oddi wrthi.

Neges Manon oedd y gallwn blannu coed arbennig er mwyn tyfu bwyd i’r wiwer goch. Ei hoff fwyd yw hadau conifer, mes, cnau cyll, castan a ffawydd, yn ogystal â ffrwythau a llysiau, fel afalau, madarch a moron. Does dim esgus felly i’r plant daflu gweddillion eu hafalau i’r bin o hyn ymlaen! Bydd ein cyfeillion coch llwglyd yn falch iawn ohonynt!
O ganlyniad i ymweliad Manon, byddwn yn codi blwch nythu a blwch bwydo ar dir yr ysgol ar gyfer y wiwer goch, ac yn cydweithio gyda’r Ymddiriedolaeth i blannu coed arbennig yn y dyfodol agos, gan obeithio y gallwn eu denu i ddod i ymweld â ni yn Ysgol Llanfechell.


Llyfrau Scholastic

tystysgrif

Mae'r ysgol wedi llwyddo i gasglu gwerth £163 o lyfrau scholastic oherwydd y Ffair Llyfrau.

Diolch yn fawr i bawb!


Llwyddiant yn Athletau'r Urdd!

tim peldroedLlongyfarchiadau i bawb a gymrodd ran yn athletau'r Urdd wythnos ddiwethaf yn ysgol gynradd Amlwch. Llwyddodd y canlynol y eu categoriau ac fe fydd 1af ac 2il o bob categori yn mynd ymlaen i gystadlu yn ysgol uwchradd Bodedern ym mis Mehefin! Pob lwc i chi gyd!

Rhedeg unigol
Alan - 1af (bl 2)
Sol - 1af (bl5)
Abigail - 2il (bl5)
Colette - 3ydd (bl6)

Naid hir
Alan - 1af (bl2)
Colette - 2il (bl6)

Taflu gwaywffon
Hannah - 3ydd (bl6)

Ras gyfnewid
bechgyn bl 3/4 - 1af
merched bl 3/4 - 3ydd
bechgyn bl 5/6 - 2il
merched bl 5/6 - 2il


Twrnament Peldroed Ysgolion Môn

tim peldroed Llongyfarchiadau i dim pel droed yr ysgol am gyrraedd y rownd derfynol yn erbyn Ysgol y Graig yng nghlwb Peldroed Gaerwen neithiwr. 2-0 i Ysgol y Graig oedd y sgor derfynol ond roedd pob ysgol wedi chwarae yn arbennig o dda! Da iawn chi!!

Noson Dalentau

poster

Mae'r ysgol yn cynnal noson dalentau ar Fai 23.

Oes gen ti dalent? Tyrd draw i'r ysgol i gymryd rhan yn y gystadleuaeth! Mae'r ffurflenni cystadlu a'r rheolau ar gael yn yr ysgol ac o gwmpas y pentref.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Rheolau y Noson Dalentau - cliciwch yma

Ffurflen Gystadlu - cliciwch yma

 

Gwanwyn 2013

Eisteddfod yr Urdd (Cylch)

y cor

Llongyfarchiadau mawr i gôr yr ysgol am ddod yn drydydd yn eu cystadleuaeth nhw. Diolch i Ms De Bruin am eu dysgu nhw. Da iawn chi!


Celf a Chrefft yr Urdd

logo urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a lwyddodd gyda'u gwaith celf a chrefft yr Urdd 2013. Artistiaid y dyfodol!


Ysgrifennu Adolygiad

plentyn

Bu Nicole (blwyddyn 6) yn brysur iawn yn ysgrifennu adolygiad ar gyfer y rhaglen Blue Peter. Cafodd lwyddiant gyda'i adolygiad ac fe dderbyniodd lythyr, cerdyn post a bathodyn piws Blue Peter am ysgrifennu adolygiad ardderchog. Da iawn ti Nicole!


Tim pelrwyd yr ysgol

medal

Llongyfarchiadau i dim pel rwyd yr ysgol am eu llwyddiant yn nhwrnament yr Urdd wythnos ddiwethaf a'u llwyddiant yn nhwrnament ysgolion Môn ddydd Llun. Da iawn chi!


Diwrnod Santes Dwynwen

plant

Disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau mefus a cheirios mewn siocled!


Llongyfarchiadau

plentyn

Llongyfarchiadau i Abigail am ennill medal mewn Waterpolo

 

Hydref 2012

Clwb Coginio
Eto eleni mae’r Clwb Coginio wedi ail-gychwyn gyda phlant Blwyddyn 4 yn mwynhau dysgu am lendid a diogelwch bwyd yn ogystal â pharatoi amrywiaeth o fwydydd blasus. Diolch i Gwyndaf o gwmni arlwyo Eden am ddod i siarad gyda’r plant am fwyta’n iach. Diolch hefyd i Mrs Sharon Owen a Mrs Sharon Hughes am helpu’r plant gyda’r coginio.


Oriel Môn
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld ag Oriel Mon, Llangefni yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i efelychu gwaith Chrales Tunnicliffe o dan arweiniad Anwen Burgess. Cafwyd hefyd gyfle i fynd o amgylch yr Oriel i weld gwaith arlunwyr eraill.


Urdd
Cynhaliwyd disgo Calan Gaeaf yn ddiweddar i’r plant sy’n aelodau o’r Urdd. Cafodd pawb llawer iawn o hwyl yn dawnsio i’r gerddoriaeth gwych. Diolch yn fawr i Mr Eurwyn Jones am fod yn DJ mor ffantastic.

Cafwyd hefyd noson sinema a phopcorn ac roedd pawb wedi mwynhau gwylio’r ffilm. Casglwyd £108 tuag at gronfa’r Urdd. Diolch o galon i bawb am eu cymorth a’u cefnogaeth.


Plant Mewn Angen
Bu’r ysgol yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ar Ddydd Gwener Tachwedd 16eg er mwyn casglu arian tuag at elusen Plant Mewn Angen. Cafwyd cyfraniad ardderchog o £300. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.


Gwyl Athletau
Cafodd naw o blant o flwyddyn 5 a 6 y cyfle i fynd i Ganolfan Hamdden Amlwch i gymryd rhan mewn gweithgareddau athletau dan dô. Cafodd pawb lawer o hwyl ac fe lwyddodd y tîm i gael y safle cyntaf. Bydd y tîm yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol yn Llangefni ym mis Ionawr.


Polo Dŵr
Mae Abigail Rooke, sy’n ddisgybl ym mlwyddyn 5, yn aelod o dîm Polo Dwr Amlwch. Bu’r tîm yn cystadlu yn nhwrnament Gogledd Cymru yn Wrecsam a chawsant ail safle. Da iawn chi!


Divali
Yn ystod y tymor hwn bu plant blwyddyn Meithrin a Derbyn yn dysgu am Divali, sef Gwyl y Goleuni. Diolch i Mrs Carol Jones am dreulio’r pnawn gyda’r plant yn siarad am ei hymweliad ag India. Diolch hefyd i Ms Elena Heminsley am ddysgu dawns Indiaidd iddynt. Mae pawb wedi cael llawer o sbort yn dysgu am draddodiad a diwylliant gwahanol.


Ffair Nadolig
Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y Ffair Nadolig yn ddiweddar. Roedd y noson yn un llwyddianus iawn gyda ‘r ysgol yn gwneud elw ardderchog o £700. Mawr ddiolch i bawb am helpu gyda’r gwahanol weithgareddau ac am yr holl roddion hael tuag at y raffl, stondinau a chacennau.


Cynllun Ysgolion Solar
Mae’r ysgol ynghyd a dwy ysgol arall o Ynys Mon (Llandegfan a Llanfairpwll) wedi llwyddo i fod yn rhan o brosiect ‘Solar Schools’ y Llywodraeth Ganolog. Ein bwriad yw codi digon o arian i brynu paneli solar ar do’r ysgol erbyn tymor yr Haf. Bydd y Pwyllgor Eco yn trefnu
llawer o ddigwyddiadau codi arian yn y dyfodol er mwyn ceisio cyrraedd ein targed. Pe baech yn dymuno, mae posib cyfrannu tuag at ein targed drwy ymweld a’r dudalen we:www.solarschools.org.uk/llanfechell


Bag Addysg Romania
Bu’r ysgol yn casglu cyfraniadau ar gyfer creu Bag Addysg ar gyfer plant Romania. Cafwyd cyfraniadau helaeth gan gymuned yr ysgol. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.


Prosiect Cardiau Nadolig
Bu’r disgyblion yn brysur iawn yn dylunio eu cerdyn nadolig personol. Cafwyd cyfle i brynu’r cardiau unigryw hyn gyda chyfraniad yn cael ei wneud tuag at yr ysgol. Gwnaethpwyd elw o £180.00 a fydd yn cael ei ddefnyddio tuag at gost 3 ‘ipad’ yn yr ysgol at ddefnydd y disgyblion. Diolch i’r rhieni am eu cefnogaeth gyda’r fenter.


Cyngerdd Nadolig
Cynhaliwyd y cyngerdd eleni yn yr ysgol. Cafwyd perfformiad gwerth chweil gan y plant o’r sioe ‘Annest yr Angel’. Diolch i’r plant am eu gwaith caled ac i’r holl rieni a ffrindiau am eu cefnogaeth. Casglwyd £686 tuag at yr ysgol.


Cinio Nadolig
Eto eleni cafwyd cinio Nadolig blasus iawn wedi ei baratoi gan staff y gegin. Diolch iddynt am eu gwaith caled.


Siôn Corn Wylfa
Aeth plant Meithrin a Derbyn i weld Siôn Corn yn ei Grotto yng Nghanolfan Ymwelwyr Wylfa. Mwynhaodd y plant y sgwrs gyda Siôn Corn a’r lluniaeth oedd wedi ei baratoi ar eu cyfer. Diolch i staff y Ganolfan am eu croeso.


Trên Bach Llanberis
Aeth plant Blwyddyn Meithrin a Derbyn ar drên bach Llyn Padarn i weld Siôn Corn yn ei Grotto. Roedd pawb wedi mwynhau cael cyfarfod Santa. Diolch i am ei chymorth yn ystod yr ymweliad.


Parti Nadolig
Cafwyd parti Nadolig bendigedig unwaith eto eleni. Braf oedd gweld pawb yn cael hwyl a mwynhau. Diolch i’r DJ, Mr Eurwyn Jones am yr adloniant.


Panto
Bu plant yr ysgol yn gwylio Panto ‘Mother Goose’ yn ddiweddar yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.


Bingo
Cynhaliwyd noson hwyliog o bingo yng nghwmni rhieni, plant a ffrindiau’r ysgol yn ddiweddar. Casglwyd £140 ar gyfer prynu adnoddau i’r ysgol.


Ymweliad gan Awdur
Diolch yn fawr i Mr Stephen Mackey, Pandy Cefn Coch a ddaeth i’r ysgol i ddarllen ei lyfr newydd ‘Mikki and the Wishing Star’ i blant Dosbarth 1.


Pacio siopa yn Asda, Llangefni
Ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 8fed bu criw o staff, disgyblion a rhieni’r
ysgol yn pacio siopa yn Asda, Llangefni. Bu’r siopwyr yn hael iawn a
chafwyd cyfraniad o £329. Diolch yn fawr i bawb am gefnogi.


Ymweliad Blwyddyn Derbyn a Meithrin

plentyn

Bu plant Blwyddyn Derbyn a Meithrin yn ymweld a Gwyddor Carreg ym Mhentraeth yn ddiweddar. Cawsant gyfle i ddysgu am wahanol gerrig a deinosoriaid.

Click here to see more photos


Bingo
Cynhaliwyd noson hwyliog o bingo yng nghwmni rhieni, plant a ffrindiau’r ysgol yn ddiweddar. Casglwyd £190 ar gyfer prynu adnoddau i’r ysgol. Diolch i bawb a fu’n cefnogi ac i Mr Ken Williams am alw’r rhifau.


Ffarwelio

marian davies Gyda thristwch mawr rydym yn ffarwelio a Mrs Marian Davies sydd wedi bod yn ofalwraig yn yr ysgol ers sawl blwyddyn.

Rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei gwaith caled a dymunwn pob hapusrwydd iddi yn y dyfodol.

"From bookworm to glow-worm!"

Mae disgyblion yr ysgol wedi derbyn siacedi Hi-Viz yn ogystal â llyfrau darllen newydd ar gyfer y dosbarthiadau gan Wylfa. Mae'r hanes wedi cael ei gynnwys yng nghylchgrawn Magnox. Diolch yn fawr Wylfa!


Miss Evans yn Llundain!

miss evans MISS EVANS 2 miss evans 3

Cafodd Miss Evans (bl 5/6) y cyfle i fynd i Llundain ddydd Iau, Hydref y 4ydd, i roi araith oflaen 400 o bobl, gan gynnwys yr Argwlydd Seb Coe, Jonathan Edwards a rhai o'r Team GB. Roedd Miss Evans wedi mynd yno i ddangos esiampl o waith plant ysgol Llanfechell ac i egluro yr hyn yr oeddent wedi bod yn ei wneud ar gyfer y Gemau Olympaidd. Dywedodd Chris Hoy ei fod yn hoff iawn o'r gwaith a fod yr ysgol yn "anhygoel". Cafodd Miss Evans y cyfle i siarad gyda Jessica Ennis, Ellie Simmonds, Seb Coe, Jonathan Edwards, Kath Grainger, Nicola Adams, Mo Farah, Natasha Baker, Tom Daley a Chris Hoy. Profiad a hanner!

Llongyfarchiadau i Gethin o flwyddyn 5

Llongyfarchiadau i Gethin o flwyddyn 5 ar ennill medal aur am ddarllen llawer o lyfrau yngnghystadleuaeth y Llyfrgell. Da iawn a dal ati Geth!

London 2012 Display Board

Dyma luniau o flwyddyn 6 efo'r bocs a ddaeth yn 2il yn y gystadleuaeth London 2012 Display Board.

Diolchgarwch

Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yr ysgol yn yr Eglwys yn ôl yr arfer. Braf oedd gweld yr Eglwys yn orlawn eto eleni. Yn ystod y Gwasanaeth cafodd y plant gyfle i gyflwyno anrhegion o ffrwythau a llysiau i’r Rheithor, Mr. Edwards. Bydd y rhoddion pob blwyddyn yn cael eu dosbarthu ymysg henoed y pentref. Diolch i chwi blant am fod mor hael ac am wneud eich rhan mor dda.


Croeso

cloddio

Croeso mawr i bawb yn ôl i’r ysgol. Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf ac yn barod i dorchi llewys a gweithio’n galed! Mae 8 o blant newydd gennym yn y Dosbarth Meithrin eleni a phawb i weld hyd yn hyn wedi ymgartrefu’n hapus yn ein plith.


Ymweliad Blwyddyn 1 a 2

cloddio

Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld ag archfarchnad Tesco yng Nghaergybi yn ddiweddar. Cawsom gyfle i fynd i’r becws a gweld sut mae bara yn cael ei baratoi a’i bobi ar gyfer y siop. Ar ol bore difyr yn Tesco cawsom bicnic ym Mhenrhos a thaith o gwmpas y parc natur cyn dychwelyd yn ol i’r ysgol. Diolch i bawb yn Tesco am y croeso.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cloddio yn Llanbedrgoch

cloddio Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r cloddio yn Llanbedrgoch

Magu Pili Pala

geneth Mae Lia wedi magu pili pala yn ei thy ac yna ei ryddhau yn y parc - gweddillion y pili pala ganddi yn y bocs.

Gwobrau Marchogaeth

gwobrau Llongyfarchiadai i Katie sydd wedi ennill gwobrau mewn marchogaeth.

Sandman Triathlon

Llongyfarchiadau mawr i Niamh blwyddyn 6 am ddod yn 15fed allan o 36 yn y Sandman Triathlon. Da iawn ti!


Blasu Bara

plant yn mwynhau Ewch draw i'r Albwm i weld y lluniau

 

Haf 2012

Diwrnod Gweithgareddau Olympaidd
Cafodd plant yr ysgol hwyl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Olympaidd megis, darganfod y fedal aur, rhedeg 50m a chreu poster Olympaidd. Diolch i blant Blwyddyn 5 a 6 am drefnu’r diwrnod.

Gwyl Olympaidd Llangefni
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 y fraint o gael mynd i Ganolfan Hamdden Plas Arthur yn Llangefni i ddathlu ’30 diwrnod i fynd’ at y Gemau Olympaidd. Roedd dros 200 o blant yno ac fe gafodd pawb llawer o hwyl yn chwarae gemau megis pel-droed, rygbi, tennis, hoci a gymnasteg.

Nyrs
Bu Mrs Andrea Blackall yn yr ysgol yn siarad gyda plant Blwyddyn Derbyn am ei gwaith fel nyrs. Dangosodd iddynt llawer o beiriannau gwahanol y mae’n ddefnyddio yn ei gwaith ac bu’r plant yn cael llawer o sbort yn eu defnyddio.

Glan Llyn
Aeth rhai o aelodau’r Urdd o Flwyddyn 5 a 6 i Glan Llyn ger y Bala am benwythnos o hwyl a sbri. Cafwyd tywydd da ac amser gwych yn gwneud amrywiol weithgareddau. Diolch o galon i Mrs Angharad de Bruin ac Mrs Glenys Humphreys am eu gofal o’r plant.

Cwpan yr Hafod
Yn ôl traddodiad bu plant Blwyddyn 5 a 6 yn cystadlu unwaith yn rhagor am Gwpan yr Hafod yn erbyn Ysgol Cemaes. Ennill bu hanes y bechgyn yn y gêm pêl droed o 17 gôl i 2 a cholli bydd hanes y genethod yn y gêm hoci o 5 gôl i 0.

Athletau’r Urdd
plentyn

 

Llongyfarchiadau mawr i Holly Jones am ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth taflu gwaywffon yn Athletau’r Urdd Gogledd Cymru ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Llongyfarchiadau i Isobel Rooke, Sol Williams ac Abigail Rooke a fu hefyd yn cystadlu.

 


System Sain
Ym mis Medi y llynedd cynhaliwyd noson arbennig yn Wylfa i ddathlu ymddeoliad ein cyn gogyddes AntiMo.Bu Maureen Jones yn gogyddes yn yr ysgol ers 36 o flynyddoedd. Er mwyn ffarwelio â’r ysgol trefnodd aduniad ar gyfer cyn ddisgyblion a staff yr ysgol. Cafwyd noson hynod o ddifyr yng nghwmni hen ffrindiau. Llwyddodd Anti Mo i wneud elw o dros £2000 er mwyn prynu system sain i’r ysgol ac bellach mae’r system yma ‘up and running’ er budd yr ysgol a’r Gymuned gyfan. Diolch o galon i chwi unwaith eto Anti Mo.

Gwaith Amgylcheddol ym Mrynddu
Bu criw o ddisgyblion ar daith natur ym Mrynddu yn ddiweddar yng nghwmni y perchennog, Yr Athro Robin Grove-White a Ben Stammers o Gymdeithas Natur Gogledd Cymru. Y bwriad yw sefydlu taith natur ym Mrynddu ac fe fydd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn gweithio ar brosiect yn ystod y tymor nesaf i gynorthwyo gyda’r gwaith yma.

Cyngerdd Dathlu 40ain Mlynedd
cacen penblwydd
Ar y 4ydd o Orffennaf fe gynhaliwyd cyngerdd arbennig i ddathlu penblwydd yr adeilad presennol yn ddeugain oed. Braf iawn oedd gweld cymaint o gyfeillion wedi dod ynghyd i fwynhau’r adloniant ac i gael sgwrs a hel atgofion. Agorwyd y noson gan y Prifathro presennol, Mr Gareth Corps, ac arweinwyd gan y Canon Geraint Edwards. Cafwyd noson i’w chofio, ac mae ein dyled yn fawr i’r artistiaid sef: Côr yr Ysgol, Catherine Jones (Tyddyn Cywarch) a’r Genod, Aled Jones, Mr Paul Lawrence, Dawnswyr yr Ysgol ac i Ms Elena Heminsley am eu hyfforddi, Ryan Bristow, a’r digrifwyr ‘Bach a Mawr’. Uchafbwynt y noson, heb os, oedd cyfraniad y cyn-bennaeth, Mr Gwynfor Roberts a adroddodd hanesion lu am ei brofiadau tra’n arwain yr ysgol yn y 1970’au. Edrychwn ymlaen yn awr at y deugain mlynedd nesaf yn hanes yr ysgol.

Ymweliadau Blynyddol
Cafwyd tripiau gwerth chweil eto eleni gyda phawb wedi mwynhau eu hunain. Bu plant Meithrin a Derbyn yn ymweld â Fferm y Foel ym Mrynsiencyn tra bu plant Blwyddyn 1 i 6 yn Gelli Gyffwrdd ym Methel, Caernarfon.

Cinio Dathlu
Cafwyd cinio arbennig er mwyn dathlu penblwydd yr ysgol yn 40ain oed. Diolch yn fawr iawn i AntiSharona’r tîm am goginio’r gacen falsus.

Taith Natur Wylfa
Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 ar daith natur o gwmpas tir Wylfa. Cafwyd diwrnod diddorol iawn yn edrych ar wahanol blanhigion a chreaduriaid bach ar y daith. Ar ôl cinio bu’r disgyblion yn gwneud nyth ac yn tynnu llun o beth welwyd ar eu taith. Diolch i staff y Ganolfan Ymwelwyr am eu croeso arferol.

Bore Coffi
Cynhaliwyd bore coffi yn y neuadd yn ddiweddar. Diolch i bawb am eu rhoddion hael ac am helpu i wneud yr achlysur yn un llwyddiannus iawn. Cafwyd cefnogaeth y gymuned gyfan, ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr. Codwyd y swm anrhydeddus o £365.75, a bwriedir defnyddio’r arian i brynu offer a phlanhigion i Glwb Garddio’r ysgol.

Mabolgampau
Bu cystadlu brwd ymysg y plant gyda pawb yn mwynhau cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau. Y ty buddugol oedd Cemlyn gyda Ewryd yn ail, Geirian yn drydydd a Mechell yn bedwerydd. Diolch i bawb â fu’n helpu ar y diwrnod ac i’r holl rieni a chyfeillion â ddaeth i gefnogi’r plant.

Ffarwelio
Gyda thristwch rydym wedi ffarwelio a Mr Gareth Corps sydd wedi bod yn Bennaeth yn yr ysgol ers pum mlynedd. Dymunwn pob lwc iddo yn ei swydd newydd.
Hefyd cafwyd gwasanaeth llawn atgofion wrth ffarwelio a phlant Blwyddyn 6. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.

Heddlu
Bu plant Blwyddyn Derbyn a Meithrin yn ymweld â Swyddfa’r Heddlu yng Nghaergybi yn ddiweddar. Cafwyd bore difyr iawn yn dysgu am swydd yr heddwas. Roedd pawb wedi mwynhau cyfarfod PC999 a Bobi’r car bach. Diolch i’r Prif Arolygydd Nigel Harrison, PC Katy Hughes a gweddill y staff am y croeso cynnes.

Tîm Achub Mynydd
Bu dau aelod o’r Tîm Achub Mynydd yn ymweld â’r ysgol i siarad gyda phlant y Cyfnod Sylfaen am eu gwaith. Roedd pawb wedi mwynhau cael chawrae rôl a gweld yr offer arbennig maent yn ddefnyddio wrth eu gwaith.

Cystadleuaeth Gelf y Gemau Olympaidd
Mae’r plant wedi bod yn brysur iawn yn creu wal wybodaeth am yr athletwyr a fydd yn cystadlu y flwyddyn yma a chyn-athletwyr. Maent wedi cael llwyddiant mawr gyda’r wal wybodaeth ac wedi cael ail drwy Brydain. Da iawn pawb!


Llongyfarchiadau i chi i gyd!

Llongyfarchiadau i bawb a lwyddodd yn Sioe Môn! Llawer ohonoch wedi dod a'ch gwobrau i'r ysgol i ddangos - gwych!

Llongyfarchiadau i Katie blwyddyn 6 ar dderbyn dwy wobr arian mewn marchogaeth. Dal ati Katie!

olympic ringsLlongyfarchiadau hefyd i'r ysgol gyfan am weithio yn galed ar y thema y Gemau Olympaidd. Llwyddodd yr ysgol i ymuno a'r London 2012 Network (yr unig ysgol yng Nghymru!) ac yna derbyn yr ail wobr drwy Brydain mewn cytadleuaeth creu arddangosfa Olympaidd. Mae un aelod o staff yr ysgol wedi cael gwahoddiad i fynd i Llundain mis Hydref i roi araith ar yr hyn y mae'r ysgol wedi ei wneud a'r llwyddiant o fod yr unig ysgol yng Nghymru i ddod yn aelod o'r London 2012 Network a chael cyfarfod Yr Arglwydd Seb Coe a rhai o aelodau "Team GB".


Lluniau Trip Diwedd Tymor yr Haf

plant yn mwynhau Ewch draw i'r Albwm er mwyn cael gweld yr hwyl ar y trip!

Dydd Gŵyl Dewi Sant

dathlu Dyma lun o bawb yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant ar Fawrth 1af.

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi trio yn yr Eisteddfod cylch ac yn y gystadleuaeth celf a chrefft. Llawer iawn yn mynd i'r Eisteddfod Sir ac yn syth i'r Eisteddfod yr Urdd, Glynllifon.

Llongyfarchiadau i fechgyn blwyddyn 5/6 ar y gem beldroed yn Ysgol Esceifiog yng nghystadleuaeth Tarian Albert Owen. Colli 2-0 ond gem wych!


Parti Penblwydd yr Urdd yn 90 oed

parti urdd

 

Cliciwch yma i gael gweld lluniau yr hwyl yn y parti

Ffair Haf Talwrn - llongyfarchiadau i'r disgyblion yma yn y gystadleuaeth gwneud llun castell
cyntaf
enillwyr y gystadleuaeth
canmoliaeth
1af
1af, 2il, 3ydd
Canmoliaeth


tim pel rwyd

LLONGYFARCHIADAU!

Tîm pêl-rwyd yr Urdd yn fuddugol yn nhwrnament pêl-rwyd ysgolion Môn, dydd Gwener yr 20fed.

Diolch i Miss Lois Evans am eu hyfforddi.


The Times

O'r wasg - Ebrill 22. 2011

The Times

Focus on . . . Anglesey

Education
Decent village state schools — Gymuned Llanfechell, Parc Y Bont, Corn Hir and Gynradd Esceifiog — top the academic tables. Treffos is the sole private option.Mae llyfrgell electroneg yr ysgol yn agor dydd Llun. Mae hyn yn ddatblygiad cyffroes i ni. Bydd yn galluogi disgyblion i gael llogi llyfrau ac ysgrifennu adolygiadau amdanynt ar y rhyngrwyd!
Amserlen Llyfrgell yr Ysgol - cliciwch yma


CYSTADLEUAETH ADDURNO WY PASG 2011

Dyma waith y buddugwyr - Llongyfarchiadau blant!

wy pasg Dion
wy pasg Ruth
wy pasg James
Dion Dosbarth Meithrin
Rwth Dosbarth Derbyn
James Blwyddyn 1
     
wy Branwen
wy pasg Tomos
wy pasg Colette
Branwen Blwyddyn 2
Tomos Blwyddyn 3
Colette Blwyddyn 4
     
wy pasg Sam
   
Sam Blwyddyn 5
   

 

DIWRNOD TRWYNAU COCH 2011

cerdyn diolch

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 gerdyn DIOLCH gan y tim Trwynau Coch.

Cliciwch yma i gael gweld y cerdyn

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy